Zakup elementów AKPiA dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

» Opis zapytania

Opis zamówienia: PRZEPŁYWOMIERZ HYDROTESTER DHM404-B-C > - 1,00 sztuka
MANOMETR ELEKTRONICZNY SR-HPM-540-OC - 3,00 sztuka
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Tak
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Informacje o wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert: Część 1:
Cena - 100,00%
Część 2:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: KWB
Termin wykonania zamówienia: Zamawiający wymaga, aby zamówienie wykonane było w terminie do 8 tygodni od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę, bez zastrzeżeń Protokołu odbioru dostawy – załącznik nr 2 do SIWZ
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Nie
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Monika Paulińska-Pacak
Telefon kontaktowy: 44/ 737 2560

Pliki do pobrania:

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.04.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się