ESP Żarnowiec - Materiały chemiczne

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w Załączniku nr 6 do SIWZ.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.
Wymagania:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w Załączniku nr 6 do SIWZ.
Informacje o wadium: Wadium można wnieść:

Kwota wadium:
- ESP Żarnowiec - Materiały chemiczne - brak [PLN]
Kryteria oceny ofert: ESP Żarnowiec - Materiały chemiczne:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: ESP Żarnowiec
Termin wykonania zamówienia: 1. Przedmiot zakupu należy zrealizować w terminie do dnia 31.12.2018r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania łącznej wartości zakupów.
2. Dostawca zobowiązuje się dostarczać zamówiony przedmiot dostawy, na własny koszt i ryzyko w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od złożenia zamówienia do magazynu PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział EW Żarnowiec, Czymanowo, 84-250 Gniewino.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Magdalena Prusik
Telefon kontaktowy: 22 433 12 54

Pliki do pobrania:

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.04.2018 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się