Usługi żywienia pacjentów Zakladu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzaleznionych od Alkoholu w Czarnym Borze

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi żywienia pacjentów Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze.
1. Na zestaw całodzienny składają się 3 posiłki: śniadanie, obiad dwudaniowy + napój, kolacja, przygotowane z produktów własnych. Posiłki muszą być ciepłe, przywożone w pojemnikach hermetycznych, odpowiednim transportem, przygotowane według aktualnych norm żywieniowych oraz zgodnie z zasadami żywienia zbiorowego. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2015 poz. 594) łącznie z przepisami wykonawczymi do ww. ustawy.
2. Zamawiający ze względów technicznych i organizacyjnych w zakresie przechowywania nie dopuszcza łączenia w jednym transporcie przywożonych posiłków (np. obiadu z kolacją lub ze śniadaniem, itp.). Śniadanie, obiad i kolacja muszą stanowić oddzielnie przewozy. Posiłki gorące mają być dowożone w termosach z możliwością podgrzewania (grzałka elektryczna), z uwagi na fakt, iż posiłki w Zakładzie wydawane są w trzech turach.
3. Wykonawca zobowiązuje się przygotować posiłki dla wszystkich pacjentów Zakładu przez okres trwania umowy z uwzględnieniem zalecanych diet. Zamawiający w trakcie trwania umowy może składać zamówienie na posiłki z grupy diet: wątrobowej, cukrzycowej, żołądkowej.
4. Artykuły spożywcze i inne surowce niezbędne do przygotowywania posiłków Wykonawca kupuje na koszt własny. Wykonawca odpowiada za higienę osobistą i stan zdrowotny zatrudnionego personelu, w tym posiadanie odpowiednich badań sanitarno – epidemiologicznych uprawniających do wykonywania czynności niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca ma wykonać dziennie ok. 98 śniadań, ok. 98 obiadów, ok. 98 kolacji.
6. Szczegółowa ilość posiłków określana będzie na podstawie zapotrzebowania żywnościowego dostarczanego przez Zamawiającego z wyprzedzeniem jednodniowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do domówienia posiłków telefonicznie na pół godziny przed dowozem.
7. Wartość odżywcza posiłków wynosi min. 2000 kcal dziennie. W skład posiłków muszą wchodzić warzywa i owoce wzbogacające dietę w witaminy, błonnik i sole mineralne. Zamawiający wymaga by Wykonawca w okresie Świat Bożego Narodzenia i Wielkanocy przygotował posiłki o charakterze świątecznym z uwzględnieniem tradycyjnych potraw.
8. Dowóz posiłków;
- śniadanie do godziny 06:30
- obiad do godziny 12:30
- kolacja do godziny 18:00

9. Wykonawca będzie prowadził ewidencję wydawanych posiłków, z uwzględnieniem ilości i asortymentu. Zestawienie miesięczne wydanych posiłków musi być potwierdzone przed wystawieniem faktury u pracownika Zamawiającego.

10. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia próbek dostarczanej żywności w ilości wymaganej przez stacje sanitarno – epidemiologiczne.

11. Wykonawca zapewnia odbiór niespożytych posiłków z Zakładu i ich utylizacje zgodnie z przepisami prawa.

12. Wykonawca zapewni czyste i zdezynfekowane pojemniki na resztki pokonsumpcyjne.

13. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru pojemników, w których dostarczana jest żywność w celu ich mycia i dezynfekcji.

14. W przypadku zakwestionowania prawidłowości świadczonych przez Wykonawcę usług żywieniowych na terenie Zamawiającego przez zewnętrzne służby sanitarne lub inne podmioty posiadające uprawnienia do kontroli oraz nałożenia na Zamawiającego kary finansowej, kara ta zostanie w całości potracona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli pod względem sanitarno – epidemiologicznym zarówno kuchni Wykonawcy, pojazdów do transportu żywności oraz pojemników, w których dostarczana jest żywność.

16. Zamawiający w każdej chwili może wnioskować o przeprowadzenie kontroli Inspekcji Sanitarnej w kuchni Wykonawcy.
17. W przypadku zleceń Inspekcji Sanitarnej Wykonawca będzie zobowiązany do pobierania u zamawiającego prób żywieniowych z każdego posiłku.

18. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu dokonywania bieżącej oceny jakości podawanych posiłków oraz kontroli pod względem sanitarno – epidemiologicznym. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia nieodpłatnie przedstawicielowi Zamawiającego jednej porcji każdego posiłku.

19. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie zamawiającego do przedstawienia aktualnego zaświadczenia Inspekcji Sanitarnej o spełnianiu warunków sanitarnych, dotyczących produkcji posiłków w kuchni Wykonawcy dla odbiorców zewnętrznych oraz aktualnych zaświadczeń i badań pracowników zgodnie z obowiązującym prawem.

20. Wykonawca przedstawi na każde żądanie Zamawiającego aktualne zaświadczenie Inspekcji Sanitarnej potwierdzające, że środki transportu Wykonawcy wykorzystywane do realizacji zamówienia spełniają wymogi dotyczące przewozu posiłków.

21. Wykonawca przedstawi na każde żądanie Zamawiającego wyniki badań mikrobilogicznych w zakresie skuteczności mycia i dezynfekcji sprzętu służącego do produkcji przedmiotu zamówienia. Badania przeprowadzone są co najmniej 2 razy w roku kalendarzowym. Kosztami powyższych badań obciążony będzie Wykonawca.

22. W punkcie wydawania posiłków Zakładu musi znajdować się aktualny tygodniowy jadłospis. Wykonawca odpowiada za higienę naczyń i opakowań, w których będą przechowywane i przewożone posiłki.

23. Zamawiający zapewnia wyposażenie w zastawę stołową i sztućce oraz personel wydający posiłki.

24. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia stałego przedstawiciela odpowiedzialnego za kontakt z Zamawiającym.

25. Personel zatrudniony przez Wykonawcę jest zobowiązany uwzględniać i wprowadzać w życie uwagi zamawiającego, dotyczące sposobu wykonywania usług, a wynikające z postanowień umowy.

26. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego wyników badań mikrobiologicznych serwowanych posiłków.

27. Zamawiający co najmniej jeden raz w roku może zlecić dokonanie badań kaloryczności posiłków przez Sanepid. Kosztami badania obciążony będzie Wykonawca po wykonaniu ww. badania.

28. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego tabel kaloryczności dostarczonych posiłków.

b) Zamawiający wymaga zatrudnienia przy realizacji zamówienia (przy przygotowywaniu posiłków) przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej 2 pracowników w wym. 1 etat każdy (łącznie 2 etaty).
Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia ww. osób (kopia umów o pracę).
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli w trakcie trwania umowy stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób żądając w tym celu raportu stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, oświadczenia zatrudnienia osób o otrzymaniu wynagrodzenia oraz przedłożenia dowodów odprowadzenia składek ZUS, przez cały okres realizacji zamówienia. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy.
Wykonawca może zastąpić ww. osobę lub osoby, pod warunkiem że zostaną spełnione wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia.
Wykaz pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia związanych z przedmiotem umowy będzie stanowił załącznik do umowy.
Wyżej opisany wymóg zatrudnienia osób przy realizacji zamówienia dotyczy zarówno Wykonawcy jak i podwykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.04.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się