Dostawa wyposażenia dla jednostek OSP na terenie Gminy Kobylnica działających w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla jednostek OSP na terenie Gminy Kobylnica działających w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (Zadanie Nr 1 – Nr 11).
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na następujące Zadania:
1) Zadanie Nr 1 – Dostawa pilarek łańcuchowych i przecinarek spalinowych,
2) Zadanie Nr 2 - Dostawa wyciągarek samochodowych,
3) Zadanie Nr 3 - Dostawa wyposażenia medycznego,
4) Zadanie Nr 4 - Dostawa hydraulicznego wyposażenia ratowniczego,
5) Zadanie Nr 5 - Dostawa wyposażenia technicznego,
6) Zadanie Nr 6 - Dostawa motopomp,
7) Zadanie Nr 7 - Dostawa kamer termowizyjnych,
8) Zadanie Nr 8- Dostawa zestawów ochronnych strażaka,
9) Zadanie Nr 9 - Dostawa wyposażenia prewencyjnego,
10) Zadanie Nr 10 - Dostawa ratowniczego sprzętu mechanicznego,
11) Zadanie Nr 11 - Dostawa zestawów komputerowych.
Oferty można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia (Zadań).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Kartach wyposażenia OSP, sporządzonych dla poszczególnych Zadań Nr 1 – Nr 11, w odniesieniu dla poszczególnych jednostek OSP i stanowią odpowiednio Załączniki Nr 5a - Nr 5k do SIWZ.
4. Przedmiot zamówienia dedykowany do realizacji ratownictwa technicznego w zakresie podstawowych
i specjalistycznych czynności ratowniczych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, musi spełniać normatyw wymagany przez właściwe przepisy prawa, w tym wymagania szczegółowe wskazane na Kartach wyposażenia OSP, które stanowią odpowiednio Załączniki Nr 5a - Nr 5k do SIWZ:
1) jednostkowe wymagania jakościowe i techniczne (parametry techniczne);
2) ilości dostaw poszczególnego asortymentu.
5. Wyposażenie i sprzęt (jeżeli są wymienione w tabeli „Wykaz wyrobów”, zawartej w Załączniku Nr 3 do rozporządzenia MSWiA z dnia 20.06.2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. z U.2007, Nr 143, poz. 1002) zatytułowanego. „Wykaz wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu”) muszą posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia, spełniać wymagania zawarte w w/w rozporządzeniu
a także w ustawie z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 r. (t.j. Dz.U.2017.1226).
6. Wykonawca w terminie do 7 dni od podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu do uzgodnienia, dokumenty potwierdzające zgodność planowanego do dostawy wyposażenia (tj. sprzętu ratowniczego, środków technicznych, urządzeń, ubrań ochronnych) m.in. z wymaganiami szczegółowymi wskazanymi na Kartach wyposażenia OSP, w tym m.in.: karty katalogowe wyposażenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, aktualne dopuszczenia, oraz kraj pochodzenia produktu.
7. Dostawę wyposażenia nieodpowiadającego normom i wymaganiom szczegółowym oraz niezaakceptowanego przez Zamawiającego, Wykonawca realizuje na własne ryzyko. Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia takiej dostawy i nieuiszczenia za nie zapłaty.
8. W przypadku, gdy w opisie zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów
i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że spełniają wymagania Zamawiającego. Wykonawca może zaproponować taki produkt wyposażenia, który będzie spełniał co najmniej parametry wymagane oraz właściwości znajdujące się w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych lub o lepszych parametrach, Wykonawca obowiązany jest uzgodnić powyższe
z Zamawiającym.
9. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy wolny od wad, nieobciążony prawami osób trzecich oraz wysokiej jakości zgodnie z potrzebami Zamawiającego wskazanymi w pkt 4 i 5 powyżej, oraz nie może stanowić prototypu i produktu demonstracyjnego.
10. Wszystkie urządzenia mechaniczne i hydrauliczne muszą posiadać instrukcję obsługi w języku polskim.
11. Dostawa wyposażenia odbędzie się w opakowaniu firmowym producenta, odpowiadającym właściwościom sprzętu, zapewniającym jego kompletność i nienaruszalność oraz realizowana będzie wraz z transportem i rozładunkiem na terenie Gminy Kobylnica. Miejsce dostawy zostanie dookreślone na etapie realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.04.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Sprzęt p. poż.
  • Sprzęt ratowniczy

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.