Remont odkurzacza na kotłowni OFz-201 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie – Elektrownia II

» Opis zapytania

1.TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie przy ul. Promiennej 51 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.:
„Remont odkurzacza na kotłowni OFz-201 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie – Elektrownia II”
2.Miejsce świadczenia usługi: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna
– Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie – Elektrownia II.
3.Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1
4.Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków udziału w postępowaniu.
5.Złożona oferta musi być zgodna z przedstawionymi poniżej wymaganiami Zamawiającego:
1) Termin realizacji zamówienia: od 04.08.2018 do 07.09.2018
2) Wymagany okres gwarancji jakości: 12 miesięcy, rękojmi 24 miesiące
3) Wykonawca składa ofertę cenową podając Cenę netto w polskich złotych
za cały zakres prac. Cena musi zawierać wszystkie koszty i elementy
związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4) Zamawiający wymaga, aby formą płatności był przelew dokonywany
na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania
faktury przez Zamawiającego.
5) Zamawiający dokona oceny ofert wg. następujących kryteriów i wag:
cena netto 100%
6) Wykonawca składając ofertę przesyła jako załącznik w formie skanu:
a) podpisane Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 2),
b) skany nw. dokumentów:
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- zaświadczenia kwalifikacyjne osób przeznaczonych do realizacji zadania:
• typu E, Gr.2 pkt. 6,10. w zakresie pkt 6 - odkurzacz na kotłowni OFz-201 (w przypadku pkt 10 określić jakich urządzeń i instalacji dotyczy) w zakresie konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym,
• typu D, Gr.2 pkt. 6,10. w zakresie pkt 6 - odkurzacz na kotłowni OFz-201 (w przypadku pkt 10 określić jakich urządzeń i instalacji dotyczy) w zakresie remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym,

Uwaga! Uprawnienia mogą być łączone tzn. osoby wskazane przez Wykonawcę mogą posiadać łącznie uprawnienia wskazane powyżej
- inne zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, to jest:
 wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę odpowiadających swoim zakresem Przedmiotowi Zamówienia tj. remont odkurzacza na kotłowni OFz-201 a wartość netto tych usług powinna być nie mniejsza niż 20 000,00 PLN.

6. Osoby do kontaktu:
Grzegorz Lukasek tel. 32 715 2623 e-mail: grzegorz.lukasek@tauron-wytwarzanie.pl
7. Termin ważności oferty: 30 dni.
8. Zastrzeżenia Zamawiającego:
1) Zamawiający może przeprowadzić negocjacje w ramach przeprowadzenia wielu powtórzeń (rund) zapytania skierowanego do Wykonawcy.
2) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia zapytania elektronicznego RFX bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
3) w przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie aukcji elektronicznej.

9. Informacja dla oferentów:
1) W razie wystąpienia problemów technicznych dotyczących Platformy Zakupowej, jeśli takowe wystąpią w momencie składania oferty prosimy zgłaszać na kontakt: e-mail: swoz@tauron.pl
2) Oferty złożone przed upływem terminu nie są widoczne dla operatora
3) Oferent, który złoży ofertę przed terminem, może dowolnie ją edytować, zmieniać bądź wycofać przed upływem tego terminu.
4) Oferta zapisana, a nie złożona jest niewidoczna dla operatora.

10. W zakładce dokumenty znajdują się następujące załączniki:
Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia;
Załącznik nr 2 - Oświ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.04.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się