Dostawa materiałów budowlanych

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych, zwanych dalej materiałami. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i rozładowania materiałów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
2) Zamawiający wymaga aby przedstawione materiały zostały wyprodukowane zgodnie z systemem zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną środowiska opartych na normach: ISO 9001, PN-N 18001 i ISO 14001 lub równoważnych.
3) Oferowane materiały muszą posiadać certyfikaty dopuszczające wyrób budowlany do obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie lub aprobaty techniczne z decyzją dopuszczającą do stosowania materiał budowlany, stanowiącą pozytywną ocenę techniczną przydatności danego wyrobu budowlanego do użycia w budownictwie lub deklaracje zgodności – symbol CE – stwierdzające zgodność wyrobu z podstawowymi wymaganiami Unii Europejskiej.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego asortymentu przewidzianego w umowie, a tym samym pełnej kwoty umowy. W przypadku niewykorzystania maksymalnych ilości materiałów podanych w ofercie, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone w oparciu o faktyczną, ostateczną ilość materiałów, obliczone na podstawie zaoferowanych cen jednostkowych. Wykonawcy z tytułu nie wykorzystania przewidzianych ilości nie przysługują żadne roszczenia.
5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ;
6) Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych zgodnie z poniższym podziałem:
a) część A: materiały budowlane do "suchej zabudowy"
b) część B: materiały budowlane
7) Wymagany termin realizacji zamówienia: do 5 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia. Przedmiotowe zamówienie będzie realizowane sukcesywnie od daty zawarcia umowy do 28.12.2018r. albo do wyczerpania kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia , (która stanowi wartość umowy) – w zależności od tego, która z tych sytuacji nastąpi wcześniej. Termin realizacji (poszczególnych zamówień) stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert – w przypadku zaoferowania krótszego niż maksymalny dopuszczalny termin realizacji zamówienia, oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI niniejszej SIWZ.
8) Miejsce realizacji zamówienia: Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. 75 Pułku Piechoty 1, 41-500 Chorzów.
9) Wymagany minimalny termin gwarancji: 12 miesięcy
10) Limit dostaw: nie więcej niż dwa zamówienia tygodniowo.
W sytuacji wykorzystania przez Zamawiającego tygodniowego limitu dostaw (dwie dostawy tygodniowo) Wykonawca na podstawie kolejnego zamówienia w danym tygodniu zwolniony jest z konieczności „darmowej” usługi transportowej, a Zamawiający będzie posiadał prawo zrealizować dostawę własnym środkiem transportu.
Zwiększenie limitu dostaw (realizacja więcej niż dwa zamówienia tygodniowo) stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert – w przypadku zaoferowania większej liczby dostaw w danym tygodniu (tj. 3 „darmowe” usługi transportowe), oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI niniejszej SIWZ.
11) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.04.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się