„Budowa dwunastu (12) Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w formule zaprojektuj i wybuduj, w gminach należących do Związku Gmin Regionu Płockiego”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia publicznego, będącego przedmiotem niniejszego postępowania prowadzonego w drodze przetargu nieograniczonego, w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie dwunastu Punktów Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych w gminach należących do Związku gmin Regionu Płockiego, zgodnie z załączonym do SIWZ - PROGRAMEM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWYM.
2. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Budowa dwunastu (12) Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w formule zaprojektuj i wybuduj, w gminach należących do Związku Gmin Regionu Płockiego” w ramach projektu pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Typ projektów – Rozwój infrastruktury selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy i modernizacji Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dalej „PSZOK”)
3. W zakresie niniejszego zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do wykonania: - kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej Obiektów (projekt budowlany i projekty wykonawcze oraz kosztorysy i przedmiary) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń, w tym prawomocnego pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia wykonania robót (zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie), na bazie: Programu funkcjonalno-użytkowego, stanowiącego załącznik do SIWZ nr 7-18, - robót budowlanych - prac modernizacyjnych (budowlanych/inwestycyjnych) polegających na wykonaniu prac zgodnie z wymaganiami i pozostałymi informacjami opisanymi przez Zamawiającego i zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) dla zaprojektowania i wykonania budowy oraz modernizacji instalacji, przepisami Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) i obowiązującymi rozporządzeniami, regulującymi działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach; - uzyskania niezbędnych pozwoleń na użytkowanie Obiektu. Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia obejmującego prace projektowe i budowlane określa Program Funkcjonalno-Użytkowy - załącznik nr 7-18 do SIWZ oraz opis przedmiotu zamówienia stanowiący Dział II do SIWZ .

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.04.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się