Pielęgnacja terenu na obiektach O/ZH w latach 2018 -2019

» Opis zapytania

1. Zakres rzeczowy zadania polega na
a) koszenie terenu parkowego przy budynku administracyjnym dyrekcji O/ZH na fragmentach 2 działek (nr 715/23 i 715/26 obręb Rudna) o łącznej powierzchni ok. 1,0 ha – maksymalnie czternastokrotne koszenie w latach 2018-2019 (w całym okresie obowiązywania umowy)
z zebraniem pokosu, oczyszczeniem drzew i krzewów z resztek pokosu, usunięcie chwastów w bezpośrednim sąsiedztwie drzew i krzewów oraz usunięcie kwiatostanów
z krzewów lilak pospolity po ich przekwitnięciu (jednokrotne w 2018 r i jednokrotne w 2019 r.). Koszenie będzie wykonywane poza godzinami pracy administracji Zamawiającego (godziny pracy administracji: poniedziałek – piątek godzina 6:00÷15:00).
b) odchwaszczaniu chemicznym terenu parkowego przy budynku administracyjnym dyrekcji O/ZH na fragmentach 2 działek (nr 715/23 i 715/26 obręb Rudna) o łącznej powierzchni ok. 1,0 ha – maksymalnie czterokrotnie w latach 2018-2019 (w całym okresie obowiązywania umowy), na niżej wymienionych warunkach:
1) zastosowanie herbicydu typu układowego działającego selektywnie na rośliny dwuliścienne,
2) zastosowanie osłony herbicydowej – ochrona drzew i krzewów rosnących na terenie parkowym,
3) zabieg herbicydami należy wykonać w czasie bezwietrznej, słonecznej pogody, po opadach, gdy gleba jest jeszcze wilgotna,
4) odchwaszczanie będzie wykonywane poza godzinami pracy administracji Zamawiającego (godziny pracy administracji: poniedziałek – piątek godzina 6:00÷15:00),
5) przed przystąpieniem do zabiegu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić przedstawicielowi Zamawiającego, o którym mowa w §7 ust.1, kartę charakterystyki herbicydu i w jego obecności sporządzić mieszankę zgodną z zaleceniem Producenta.
c) koszeniu traw przy punktach pomiarowych (wokół aspiratora nr 16 – punkt położony
w pobliżu obiektów Zakładu Hydrotechnicznego – stary budynek dyrekcji, pow. ok. 1 ara) oraz w obrębie 3 automatycznych stacji pomiarowych „Rudna”, „Tarnówek” i „Kalinówka” (pow. po ok. 1 ara), usytuowanych wokół OUOW Żelazny Most w terminach:
1) 28.05-05.06.2018r.
2) 16-27.07.2018r.
3) 11-21.09.2018r.
4) 27.05-06.06.2019r.
5) 15-26.07.2019r.
6) 09-20.09.2019r.
d) czterokrotnym koszeniu traw, w całym okresie obowiązywania umowy, (z zebraniem pokosu) przy zapleczu techniczno-administracyjnym na Piaskowni Obora tj.:
1) koszeniu rowu wzdłuż drogi dojazdowej do Piaskowni Obora (dz. nr 390/13 obręb Szklary Górne) o pow. ok. 3500 m2;
2) koszeniu trawników wokół parkingu przed zapleczem techniczno-administracyjnym Piaskowni Obora o pow. ok. 500 m2;
e) koszeniu uprawy leśnej o pow. ok. 1 ha na działce nr 396/41 obręb Szklary Górne (Piaskownia Obora) wraz z oczyszczeniem rowu o długości ok 1 km z odrostów drzew i krzewów w terminach:
1) 16.04-18.05.2018r.
2) 20-30.08.2018r.
3) 13-24.05.2019r.
f) czterokrotnym koszeniu traw, w całym okresie obowiązywania umowy, (z zebraniem pokosu) i usunięciu samosiewów na terenie oraz po zewnętrznej stronie ogrodzenia Centralnego Składowiska Rur i Armatury – łączna powierzchnia ok. 3500 m2 w terminach:
1) 21-30.05.2018r.
2) 01-10.08.2018r.
3) 20-30.05.2019r.
4) 01-12.08.2019r.
g) koszeniu traw na powierzchni ok. 10 arów wokół 32 drzew topoli czarnej na działce 304/2 obręb Tarnówek w terminach:
1) 20-30.08.2018r.
2) 19-29.08.2019r.

2. Wykonanie prac określonych w pkt. lit. a), lit. b) i lit. d) będzie się odbywało każdorazowo na podstawie pisemnego zlecenia Zamawiającego wysłanego na adres mailowy Wykonawcy. Zlecenie, o którym mowa wyżej, będzie określało zakres prac, miejsce prowadzenia prac oraz termin ich realizacji.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania o udzielenie zamówienia, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty i nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

5.Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku odrzucenia oferty.

6. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zmianami).

7. Wykonawcy zainteresowani realizacją zamówienia mogą uzyskać dodatkowe informacje na spotkaniu (połączonym z wizją lokalną), które w tej sprawie zostanie zorganizowane w Oddziale Zakład Hydrotechniczny, Rudna, ul. Polkowicka 52 (transport
we własnym zakresie) w dniu 28.03.2018 r. o godz. 10:00.
Uczestnictwo w w/w. spotkaniu nie jest obowiązkowe.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.03.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się