Sukcesywna dostawa środków ochrony roślin, bioregulatorów, sklejacza do rzepaku i środka do mycia opryskiwaczy, regulatora wzrostu, kondycjonera wody i nawozów dolistnych do zastosowania w uprawach polowych Zakładu Doświadczalnego w Bartążku w sezonie wiosna-lato 2018

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do siedziby zamawiającego środków ochrony roślin, bioregulatorów, sklejacza do rzepaku i środka do mycia opryskiwaczy, regulatora wzrostu, kondycjonera wody i nawozów dolistnych do zastosowania w uprawach polowych dla potrzeb Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowego Instytutu Badawczego Zakład Doświadczalny Bartążek zgodnie z opisem podanym w SIWZ, wskazującym na część zamówienia, rodzaj produktu, ilość produktu oraz nazwę i minimalną zawartość substancji czynnej w g/l albo g/kg albo %: Herbicydy, dopuszczone opakowania o poj. od 1 - 20 l: 1) Herbicyd: ilość- 95,0 l, minimalny skład: 2,4-D -180 g/l, aminopyralid -10 g/l, florasulam -5 g/l, 2) Herbicyd: ilość- 33,0 l, minimalny skład:pinoksaden -50 g/l, 3) Herbicyd: ilość- 17,0 kg, minimalny skład: piroksysulam-50 g/kg, aminopyralid -50 g/kg, florasulam-25 g/kg, 4) Herbicyd: ilość- 27,5 l, minimalny skład:2,4-D-300 g/l, florasulam-6,25 g/l, 5) Herbicyd: ilość- 61,5 l, minimalny skład: fenoksaprop- P etylu-69 g/l, 6) Herbicyd: ilość- 20,0 l, minimalny skład:chlopyralid-267 g/l, pikloram-67 g/l, Fungicydy, dopuszczone opakowania o poj. od 1 - 20 l: 7) Fungicyd: ilość - 113,0 l, minimalny skład: fenpropidyna -450 g/l, propikonazol -125 g/l, 8) Fungicyd: ilość - 89,0 l, minimalny skład: epoksykonazol-125 g/l, 9) Fungicyd: ilość - 103,0 l, minimalny skład: tebukonazol-250 g/l, 10) Fungicyd: ilość - 42,0 l, minimalny skład: prochloraz-320 g/l, tebukanazol-160 g/l, proquinazid -40 g/l, 11) Fungicyd: ilość - 42,0 l, minimalny skład: fenpropimorf -250 g/l, epoksykonazol-84 g/l, 12) Fungicyd: ilość - 21,0 l, minimalny skład: propikonazol-250 g/l, cyprokonazol -80 g/l, 13) Fungicyd: ilość - 51,0 l, minimalny skład: azoksystrobina -250 g/l, 14) Fungicyd: ilość - 36,0 l, minimalny skład: chlorotalonil -500 g/l, 15) Fungicyd: ilość - 34,5 l, minimalny skład: tiofanat metylowy -310 g/l, epoksykonazol-187 g/l, 16) Fungicyd: ilość - 63,0 l, minimalny skład: tiofanat metylowy-500 g/l, Zoocydy, dopuszczone opakowania o poj. od 1 - 20 l: 17) Zoocyd: ilość - 111,5 l, minimalny skład: dimetoat -400 g/l, Deksykanty, dopuszczone opakowania o poj. od 1 - 20 l: 18) Deksykant: ilość - 176,0 l, minimalny skład: dikwat -200 g/l, 19) Deksykant: ilość 204,0 l, minimalny skład: glifosat -400 g/l, Środki pomocnicze – sklejacz do rzepaku i do mycia opryskiwaczy: 20) sklejacz do rzepaku - homopolimer - ilość 58 l, 21) Środek do mycia opryskiwaczy - ilość 18 l, Regulatory wzrostu, dopuszczone opakowania o poj. od 1 - 20 l: 22) Regulator wzrostu: ilość - 106,0 l, minimalny skład: trineksapak etylu-250 g/l, Nawozy dolistne jednorodne w postaci krystalicznej lub płynnej, dopuszczone opakowania o poj. od 1 - 20 l: 23) Nawóz: ilość - 53 kg, minimalny skład: Chelatowa forma mikroskład Mn 5%, Cu 3%, Zn 4%; Fe 0,7%, Mo 0,2%, B 1,1%, 24) Nawóz: ilość - 340 kg, minimalny skład:N-18%, P2O5-18%, K2O-18% + mikroelementy, Kondycjoner wody, dopuszczone opakowania o poj. od 1 - 20 l: 25) Wielofunkcyjny preparat poprawiający skuteczność zabiegów: ilość - 114 l, Biostymulatory, dopuszczone opakowania o poj. od 1 - 20 l: 26) Biostymulator: ilość - 103,0 l, minimalny skład: Biologicznie aktywny filtrat z alg, Biostymulator zawierający w składzie wyciąg z alg morskich/Ascophyllam Nodosam/ + naturalne hormony wzrostu + aminokwasy i witaminy oraz makro i mikroelementy: 27) Biostymulator: ilość - 145,5 l, minimalny skład: Fitohormony (auksyny, cytokininy, giberaliny, aminokwasy, witaminy, makroskładniki i mikroelementy chelatowe EDTA), Nawozy azotowe jednorodne, dopuszczone opakowania dla saletry amonowej i mocznika: opakowanie Big Bag: 28) Nawóz: ilość - 48 t, minimalny skład: Saletra amonowa o zawartości N-34%, 29) Nawóz: ilość - 48 t, minimalny skład: Mocznik o zawartości N- 46%, 30) Nawóz: ilość - 1 t, minimalny skład: Siarczan amonu N-21%, S-24%.Zamawiający podkreśla, iż nazwy własne podane przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia są nazwami przykładowymi i winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań do zastosowania. Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania przez wykonawcę produktu równoważnego w stosunku do określonego przez zamawiającego. Przez produkt równoważny zamawiający rozumie towar o takim samym składzie, sposobie działania oraz zastosowaniu co produkt określony przez zamawiającego oraz o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych w stosunku do produktu wymaganego przez zamawiającego. Produkt równoważny powinien pochodzić od renomowanego na rynku producenta środków/nawozów stanowiących przedmiot zamówienia.Ciężar udowodnienia równoważności produktu spoczywa na wykonawcy. Wykonawca dowiedzie równoważności produktu podając w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ nazwę produktu równoważnego i dołączając do niego dokumenty potwierdzające tę równoważność. We wskazanych dokumentach wykonawca dokona porównania produktów równoważnego i zamienianego z uwzględnieniem wskazań określonych w 3.5 SIWZ. Wykonawca udzieli zamawiającemu na dostarczone środki ochrony roślin oraz nawozy gwarancji wynoszącej 12 miesięcy od daty ich dostarczenia zamawiającemu. Przedmioty umowy wykonawca ma obowiązek dostarczyć zamawiającemu do dnia 30 maja 2018 roku od daty podpisania umowy z zastrzeżeniem, że będą one dostarczane sukcesywnie i w zależności od potrzeb zamawiającego w ww. okresie, transportem wykonawcy i na jego ryzyko.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z podziałem określonym w pkt 3.2. SIWZ, każdy środek/nawóz stanowi jedną część, tj. łącznie 30 części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania przez wykonawców ofert obejmujących więcej niż jedną część zamówienia. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w formie pisemnej, w języku polskim na realizację jednej, dwóch lub więcej części niniejszego zamówienia i zaproponować dla każdej z tych części tylko jedną cenę i termin realizacji dostawy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia w stosunku do ilości i wartości dostaw przyjętych w umowie maksymalnie o 10 % wartości.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.04.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się