Usługi polegające na konserwacji, serwisie bieżącym oraz naprawie systemów sygnalizacji pożaru oraz systemów oddymiania zainstalowanych w obiektach małopolskiej Policji

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi związane z wykonaniem konserwacji, serwisu bieżącego oraz napraw systemów sygnalizacji pożaru oraz systemów oddymiania zainstalowanych w obiektach małopolskiej policji.
2. Zestawienie obiektów z ich lokalizacją wraz z wykazem zawierającym typ i ilości elementów składowych instalacji sygnalizacji pożaru i oddymiania określone są w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej SIWZ.
3. Opis przedmiotu zamówienia, zakres czynności do wykonania oraz wymagania dotyczące prowadzenia dokumentacji z wykonanych prac określone są w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.
4. W/w zakres czynności konserwacyjnych należy wykonywać nie rzadziej niż 1 raz na 3 miesiące. Pierwsza konserwacja powinna być wykonana w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 wzoru umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowego wezwania Wykonawcy w przypadku stwierdzenia wystąpienia awarii urządzeń, przy czym maksymalna liczba wezwań przypadających na każdą jednostkę, objętą zamówieniem wynosi 8 razy w roku. Wykonawca zapewnia gotowość usunięcia awarii i dokonania naprawy zepsutych urządzeń. W tej sytuacji Wykonawca wykonuje prace zgodnie z zapisami wskazanymi w § 3 wzoru umowy.
6. W przypadku zainstalowanych izotopowych czujek dymu, należy 1 raz w roku dokonywać pomiaru szczelności źródła promieniotwórczego i sporządzić protokół z pomiaru. Pierwszy pomiar należy wykonać w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 wzoru umowy.
7. Konserwacja instalacji i urządzeń systemów sygnalizacji pożaru obejmuje stały nadzór nad działaniem urządzeń, gwarantować ma utrzymanie urządzeń w sposób zapewniający niezawodne i prawidłowe ich funkcjonowanie. W/w zakres czynności należy wykonywać nie rzadziej niż 1 raz na 3 miesiące.
8. Wymagany termin realizacji umowy: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do wyczerpania kwoty, na jaką zostanie zawarta umowa.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.04.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Sprzęt p. poż.

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się