Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 425 – wieś Krasne Stare, w ciągu drogi powiatowej nr 1426B Chmielnik – Łapczyn – Brzozówka Strzelecka – Przewalanka – droga krajowa nr 8

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 425 – wieś Krasne Stare, w ciągu drogi powiatowej nr 1426B Chmielnik – Łapczyn – Brzozówka Strzelecka – Przewalanka – droga krajowa nr 8:
a)Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych km – 0,40,
b)Usunięcie i karczowanie drzew wraz z wywiezieniem o średnicy 10 – 35 cm szt. 3,
c)Usunięcie i karczowanie drzew wraz z wywiezieniem o średnicy 36 – 55 cm szt. 7,
d)Usunięcie i karczowanie drzew wraz z wywiezieniem o średnicy ponad 55 cm szt. 9,
e)Karczowanie krzaków i poszycia ha – 0,01,
f)Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-IV z transportem urobku na odkład m³ – 187,19,
g)Wykonanie nasypów mechanicznie gr.kat. I-IV z pozyskaniem i transportem gruntu m³-1144.83,
h)Podbudowy. Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. I-IV m² -2353,58,
i)Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych nieulepszonych m² – 2327,67, oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m² – 2267,85,
j)skropienie emulsją średniorozpadową w ilości 1,0 kg/m² nawierzchni drogowych m² – 2327,67,
k)Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego, grubość warstwy do 21 – 25 cm m² 2327,67 ,
l)Nawierzchnie z mieszanki kruszywa niezwiązanego Cnrgr.15 cm pobocza - m² 1000,00, nawierzchnia zjazdów 175,00,
m)Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm m² 2220,00,
n)Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca i wyrównawcza o grubości 5 cm m² 2267,85,
o)Humusowanie z obsianiem skarp transport urobku m³ 224,74,
p)Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości humusu 10 cm m² 2247,40,
q)Ułożenie przepustów z rur polietylenowych - wykonanie ławy kruszywowej m³ 8,64,
r)Wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami – rury PEHD o śr. 40 cm na ławie z kruszywa m 72,
s)Pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych szt. 6,
t)Organizacja placu budowy i obsługa geodezyjna obiekt 1,
u)Układanie kabla o średnicy do 30 mm wypełnionego w gotowym rowie kablowym z zasypaniem ręcznym. Liczba układanych kabli -1 2x2x0,8 m 57,00,
v)Układanie kabla o średnicy do 30 mm wypełnionego w gotowym rowie kablowym z zasypaniem ręcznym. Liczba układanych kabli -1 1x2x0,8 m 261,
w)Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych typu kanałowego w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył. Złącze na kablu o liczbie par – 1 złącze 2,
x)Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych typu kanałowego w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył. Złącze na kablu o liczbie par – 1 złącze 1,
y)Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym na gruncie kat.III Przepust rurą HDPE110/6,3, m 20.
Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia przedstawiono w: Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót branża drogowa i branża związana z przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej – (Załącznik nr 7), Przedmiarze robót – (Załącznik nr 8) stanowiącymi Załączniki do niniejszej SIWZ, zwanymi dalej „dokumentacją”. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 36 miesięcznego okresu gwarancji na wykonane roboty. Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za wydłużenie terminu gwarancji zgodnie z Rozdziałem XIX SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.04.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się