Usługi konserwatorskie świadczone na rzecz Akademii Pomorskiej w Słupsku

» Opis zapytania

1. Usługa świadczona przez okres 24 miesięcy, licząc od dnia wejścia w życie umowy.
2. Gotowość do świadczenia usług 7 dni w tygodniu całodobowo, z tym, że w godzinach od 16.00 do 7.00 zgłoszenia mogą obejmować wyłącznie wypadki nagłe, wymagające natychmiastowych działań zabezpieczających. Wymagany czas reakcji od momentu zgłoszenia w formie telefonicznej – maksymalnie 1 godzina.
3. Zgłoszenie awarii do natychmiastowej realizacji będzie odbywało się telefonicznie.
4. Zgłoszenia drobnych usterek i prac konserwatorskich będą zapisywane przez pracowników Uczelni w dzienniku awarii i usterek znajdujących się na portierniach w poszczególnych obiektach.
5. W przypadku braku możliwości natychmiastowego usunięcia usterki, Zleceniobiorca zobowiązany jest do zabezpieczenia usterki w sposób, który pozwoli na uniknięcie strat materialnych.
6. Wymagana jest obecność na terenie Uczelni co najmniej dwóch przedstawicieli Wykonawcy, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 do 15:30, w celu wykonywania usługi
i natychmiastowego reagowania na drobne naprawy i awarie.
7. Wykonawca jest także zobowiązany do obsługi technicznej wszystkich imprez edukacyjno-kulturalnych organizowanych i współorganizowanych przez Uczelnię na jej terenie, jak również poza jej siedzibą.

8. Usługi hydrauliczne obejmują:

a) w sieci wodnej:
- zapewnienie stałego przepływu wody do odbiorników i kranów czerpalnych w budynkach uczelni,
- eliminowanie pojawiających się awarii sieci wodociągowej,

b) w sieci kanalizacyjnej:
- utrzymywanie drożności sieci kanalizacyjnej w budynkach oraz kanałach na terenach zewnętrznych, wymienionych w pkt.I i II opisu przedmiotu zamówienia,

c) w sieci ciepłowniczej:
- nadzór nad prawidłową pracą urządzeń ciepłowniczych, regulacja i odpowietrzanie odbiorników ciepła,
- wymiana uszkodzonych elementów między innymi; rur, grzejników, termostatów, odpowietrzników zaworów

d) w odbiornikach wody zainstalowanych w budynkach;
- dbanie o prawidłowe działanie: sedesów, umywalek, baterii, zlewów, przepływomierzy elektrycznych,
e) Wykonawca jest zobowiązany do stałego monitorowania instalacji ciepłowniczej i sieci wod-
kan, oraz prowadzenie systematycznych działań zapobiegających zagrożeniom awarii oraz
usuwanie ich przyczyny.

9. Usługi elektryczne obejmują:

a) konserwację rozdzielni wolnostojących, w tym:
- szaf rozdzielczych,
- wymianę uszkodzonych podzespołów, usuwanie awarii elektroenergetycznych.

b) konserwację sieci energetycznej – kablowej, w tym:
- sprawdzanie i konserwowanie przyłącza do budynków,
- drobne naprawy instalacji w przypadkach wystąpienia awarii.

c) konserwację zewnętrzną sieci oświetleniowej, w tym:
- konserwację oświetlenia zewnętrznego,
- wymianę uszkodzonych żarówek, wyłączników zmierzchowych, styczników i reflektorów.

d) konserwację instalacji elektrycznej – wewnątrz budynków, w tym:
- konserwację tablic elektrycznych wnętrzowych – wymiana bezpieczników, wyłączników i urządzeń sterujących,
- montaż oświetlenia – wykonywanie drobnych instalacji elektrycznych,
- drobne naprawy sprzętu elektrycznego typu: wentylatory, niszczarki, przedłużacze, przełączniki, oprawy oświetleniowe itp,
- wypisywanie orzeczeń technicznych na kasowany sprzęt elektryczny,
- stałe monitorowanie urządzeń elektrycznych oraz prowadzenie systematycznych działań zapobiegających zagrożeniom, awariom oraz usuwanie ich przyczyn.

10. Prace konserwatorskie, jak na przykład: stolarskie, ślusarskie, szklarskie, obejmujące
między innymi:
- montaż i naprawę mebli biurowych i szkolnych, drzwi, okien, itp.
- mocowanie tablic, gablot i innych pomocy ściennych,
- przenoszenie mebli,
- montaż nowych mebli,
- montaż i naprawa rolet i karniszy okiennych,
- montaż drobnych urządzeń sanitarnych,
- montaż i naprawa wieszaków, obrazów i drobnego wyposażenia pomieszczeń,
- wykonywanie innych prac konserwatorskich wyżej nie wymienionych.

11. Prace malarskie i drobne prace budowlane obejmują:
- uzupełnianie ubytków tynku, malowanie powierzchni ścian do 2000 m² wraz
ze szpachlowaniem i gipsowaniem,
- naprawa i wymiana uszkodzonych i zużytych wykładzin oraz listew przypodłogowych
i narożników,
- uzupełnianie ubytków glazury, terakoty do 300 m², w tym również na tarasach i schodach
zewnętrznych,
- wykonywanie innych prac nie objętych zakresem konserwacji:
- drobne prace porządkowe,
- montaż, naprawa i renowacja ogrodzenia do 100 mb,
- renowacja elewacji budynków do. 300 m²,
- czyszczenie rynien i spustów,
- inne drobne prace remontowo budowlane nie wymienione powyżej, a wynikające z bieżącej potrzeby napraw.
.
IV. Informacje uzupełniające:

1. Materiały do konserwacji zakupuje Zamawiający po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą.
2. W przypadku nagłej konieczności usunięcia awarii, zakupu materiałów i części, może dokonać Wykonawca
ze środków własnych, po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego. Rozliczenie za zakupione materiały nastąpi po przedstawieniu i zaakceptowaniu zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego starannego wykonania przydzielonego zamówienia, oraz świadczenia wysokiej jakości usługi.
4. Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania pracownikiem posiadającym uprawnienia SEP
do 1KW (przed podpisaniem umowy jest zobowiązany do przedstawienia tych uprawnień).
5. Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania środkami transportu w celu sprawnej realizacji
przedmiotu zamówienia.
6. Pracami ze strony Zamawiającego koordynuje wyznaczony przedstawiciel Uczelni.
7. W dniu podpisania realizacji zamówienia Uczelnia przekaże do dyspozycji Wykonawcy
pomieszczenie socjalne

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.04.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się