Remont chodnika w miejscowości Trzemeszno

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego jest podpisanie umowy
(udzielenie zamówienia) z Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, który będzie
świadczyć na rzecz Zamawiającego roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia wskazany w
punkcie 3.2 określone w Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) jako :
34953300-5 - chodniki.Przedmiot postępowania obejmuje: Remont chodnika w miejscowości Trzemeszno
Istniejący chodnik jest wykonany z płytek chodnikowych betonowych spękanych i zdeformowanych.
Chodnik usytuowany jest w miejscowości Trzemeszno gmina Rozdrażew
Zakres prac obejmuje:
I. chodnika od przystanku do przepustu
-rozebranie chodników z płyt betonowych: 200,00 m2 , rozebranie krawężników: 220,00 mb, regulacja
studzienki kanalizacyjnej: 1,00 szt, wykonanie ławy betonowej pod krawężnik z betonu B-20 (C16/20) : 8,80
m3 , ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm : 220,00 mb, ułożenie nowego chodnika z kostki betonowej
typu polbruk szara grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm oraz wykonanie warstwy
odsączającej z piasku grub. 10 cm : 440,00 m2, ustawienie krawężnika 100x20x30 cm na podsypce cem.-
piaskowej gr. 5 cm : 220,00 m
II. chodnik od przepustu do końca I stawu
-demontaż zakopianek: 70 mb, rozebranie starego krawężnika: 85,00 mb, rozbiórka starego chodnika: 85,00
m2, wykonanie ławy betonowej z betonu B-20 (C16/20) pod krawężnik: 3,40 m3 , ustawienie krawężnika:
100x20x30 cm na podsypce cem- piaskowej gr. 5 cm :85,00 mb, ułożenie nowego chodnika z kostki
betonowej typu polbruk szara, grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm oraz
wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 10 cm : 170,00 m2, ustawienie obrzeży betonowych 30x8
cm : 85,00 m;


III. chodnik od I stawu do końca II stawu
-rozbiórka starego krawężnika: 80 mb, rozbiórka płytek betonowych: 32,00 m2 , rozbiórka zakopianek: 40,00
m, wykonanie ławy betonowej z betonu B-20 (C16/20) pod krawężnik: 4,20 m3, ustawienie obrzeży
betonowych 30x8 cm: 40,00 m, ułożenie chodnika z kostki betonowej typu polbruk szara grubości 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm oraz wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 10 cm: 76
m2, ułożenie krawężnika na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm 20x30x100 cm: 80,00 mb, poręcze
ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr.60 i 38 mm o rozstawie słupków śr. 60 mm co 2,5 m:
110,00 m
IV. chodnik od przystanku do skrzyżowania z drogą do wsi Trzemeszno
- wykonanie koryta pod chodnik : 40,00 m2, ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm: 20,00m , ułożenie
nowego chodnika z kostki betonowej typu polbruk na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm oraz
wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 10 cm

UWAGA : szczegółowy przedmiar robót stanowi załącznik Nr 1a.Wykonawca wykona prace zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz.
1332 z późn. zm.), sztuką budowlaną, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.Wykonawca będzie odpowiedzialny za całokształt należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym
przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie umowy.
Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty
właściwa w działalności objętej przedmiotem zamówienia.
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.04.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się