Dostawa bielizny pościelowej - jednorazowej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa bielizny pościelowej – jednorazowej w rodzajach i ilościach podanych w Formularzach cenowych/ Przedmiot zamówienia – załącznik nr 1–1 i 1–2 do SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j.: Dz. U. z 2017r. poz. 211 ze zm.), w szczególności musi być wyrobem medycznym oznakowany znakiem CE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana pod nadzorem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE jest umieszczony numer identyfikacyjny właściwej jednostki notyfikowanej.
3. Opakowanie jednostkowe przedmiotu zamówienia musi być opatrzone etykietą zawierającą co najmniej:
- nazwę przedmiotu zamówienia,
- nazwę producenta,
- datę ważności,
- wielkość opakowania.
4. Zamawiający określa następujący, dopuszczalny sposób zaoferowania przedmiotu zamówienia:
a) w Formularzach cenowych/Przedmiot zamówienia, w kolumnie: „Zaoferowana ilość opak.”, należy podać wymagane w SIWZ ilości przedmiotu zamówienia tzn. ilość opakowań po przeliczeniu zapotrzebowania. Jeżeli z przeliczeń nie wynikają pełne opakowania należy podać ilość ułamkową z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z zasadą arytmetyczną: jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub więcej to zaokrąglenie „w górę”, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to cena będzie zaokrąglona „w dół”).
b) Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia towaru w pełnych opakowaniach. Jeżeli ilość wymagana przez Zamawiającego jest mniejsza niż ilość znajdująca się w opakowaniu, Wykonawca powinien uwzględnić te różnicę w kalkulacji ceny.
5. Szczegółowe zasady realizacji dostaw określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.03.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne
  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się