Dostawa wraz z rozładunkiem zastawy stołowej do AMW REWITA Sp. zo.o. Oddział Rewita Rogowo

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz rozładunkiem zastawy stołowej do AMW REWITA Sp. z o.o. Oddział Rewita Rogowo.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 39221200-9- zastawa stołowa.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.
7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z wykonaniem dostawy.
8. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia.
9. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane przepisami prawa aktualne zezwolenie dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski,
dopuszczające do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, któremu ma służyć.
10. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
11. Wykonawca składając ofertę gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie pierwszej jakości, wolny od wad i zgodny z wymaganiami Zamawiającego szczegółowo opisanymi
w formularzu cenowym.
12. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia zorganizowanym przez siebie transportem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas załadunku, transportu oraz rozładunku.
13. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca na podstawie art. 36b ust. 1 Pzp ma obowiązek wskazać w ofercie część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak takiego wskazania oznacza, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia. Zmiana podwykonawcy podczas realizacji umowy, możliwa będzie jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.03.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria kuchenne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się