Dostawa (sprzedaż wraz z transportem) materiałów do oznakowania poziomego jezdni: farby akrylowej rozpuszczalnikowej, mikrokul szklanych retrorefleksyjnych,- rozcieńczalnika do farby.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z transportem:
1. farby akrylowej rozpuszczalnikowej w kolorach:
białym w ilości do 20 000 kg
czarnym w ilości do 150 kg
niebieskim RAL 5017 w ilości do 990 kg
zielonym RAL 6018 w ilości do 990 kg
2. mikrokul szklanych (retrorefleksyjnych) w ilości do 7 000 kg
3. rozcieńczalnika do mycia elementów malowarek z farby j.w. w ilości do 300 l
PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI:
Farba akrylowa rozpuszczalnikowa biała, czarna, niebieska RAL 5017 i zielona RAL 6018 do oznakowania poziomego jezdni dróg miejskich,spełniająca wymagania zawarte w Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach powinna: nadawać się do nakładania ręcznego i mechanicznego wszystkimi typami malowarek pneumatycznych i hydrodynamicznych wraz z zastosowaniem mikrokul szklanych , spełniać wymagania zawarte we wskazanym wyżej rozporządzaniu, nadawać się do wykonania oznakowania poziomego nawierzchni jezdni wykonanej z asfaltobetonu i betonowej kostki brukowej,spełniać minimalne wymagania dla stałego oznakowania poziomego dróg oraz współrzędne chromatyczności x,y dla stałego oznakowania poziomego dróg i posiadać Deklarację zgodności w języku polskim, zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 542 ),posiadać wysoką gęstość i bardzo dobre krycie oraz dobrą przyczepność do podłoża,wysoką odporność na ścieranie i warunki atmosferyczne,być pakowana w pojemnikach i nadawać się bezpośrednio do nakładania.
Mikrokule powinny: nadawać się do farby akrylowej rozpuszczalnikowej do oznakowania poziomego jezdni/nadającej się do nakładania ręcznego i mechanicznego wszystkimi typami malowarek pneumatycznych i hydrodynamicznych,posiadać granulację od 100um do 600um, wykazywać zużycie 260-300 g/m2,dawać powłoki dobrze przyczepne do podłoża, bez spękań, o wysokiej odporności na ścieranie i wpływ warunków atmosferycznych,charakteryzować się doskonałym działaniem retrorefleksyjnym, dawać bardzo dobrą widoczność oznakowania w świetle reflektorów samochodowych w warunkach nocnych,utrzymywać bardzo dobrą trwałość i odblaskowość w czasie eksploatacji ze względu na swą doskonałą przyczepność do farby.
Rozcieńczalnik powinien: nadawać się do mycia urządzeń i narzędzi służących do aplikacji farb, być cieczą klarowną, jednorodną, bez zanieczyszczeń mechanicznych i wody, pakowany w pojemnikach jednorazowych.
Wszystkie w/w materiały winny posiadać znak firmowy identyfikujący producenta oraz datę produkcji i termin przydatności.
Wszystkie artykuły dostarczane Zamawiającemu powinny być wykonane zgodnie
z obowiązującymi PN/EN i posiadać Atesty Higieniczne, Aprobaty techniczne IBDiM, Krajowe Deklarację Zgodności oraz inne certyfikaty przewidziane obowiązującymi przepisami,
a Wykonawca zobowiązany będzie te dokumenty załączyć do oferty. Powyższa dokumentacja musi być sporządzona w języku polskim.
Realizacja zamówienia odbywać się będzie przez okres trwania umowy partiami w ilościach i terminach w zależności od potrzeby Zamawiającego. Potrzeby zgłaszane będą Wykonawcy każdorazowo w formie odrębnych pisemnych zamówień, w których zostanie podana ilość i rodzaj asortymentu .
Na dostarczane materiały Wykonawca winien udzielić gwarancji minimum przez okres 6 miesięcy dla farby, a dla pozostałych artykułów 12 miesięcy. Okres gwarancji liczy się od dnia dostarczenia materiałów.
W przypadku nie zrealizowania zamówienia w całej ilości w zakresie podanym wyżej Wykonawca nie ma prawa do żadnych roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego.
Wykonawca dostarczy zamówienie na własny koszt do bazy Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych, 41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 22/1 (w cenę materiału należy wkalkulować koszt transportu).
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Warunkiem przystąpienia do niniejszego postępowania jest możliwość realizacji dostaw wszystkich w/w materiałów.
Zgodnie z prawem opcji, Zamawiający gwarantuje zakup 50% oszacowanej maksymalnej ilości wyrobów. Dostawa ponad gwarantowany próg, zależna będzie od potrzeb Zamawiającego oraz dysponowania przez niego stosownymi środkami na podstawie budżetu miasta, przy czym nie zakupione przez Zamawiającego wyroby ponad gwarantowaną ilość nie stanowi podstaw do żadnych roszczeń Wykonawcy. Skorzystanie z prawa opcji nastąpi poprzez powiadomienie Wykonawcy o rozszerzeniu zamówienia w okresie trwania umowy i nie wymaga zmiany niniejszej umowy.
Zamówienie może być realizowane z udziałem podwykonawców z tym, że Wykonawca jest zobowiązany w swojej ofercie wskazać, którą część zamówienia (zakres rzeczowy zamówienia) zamierza powierzyć podwykonawcy/com do wykonania. Pozostały zakres Wykonawca realizuje własnymi siłami.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.03.2018 | 13:15


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Materiały wykończeniowe, farby, posadzki

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.