Zakup obuwia dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów

» Opis zapytania

Opis zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup obuwia dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów, szczegółowo określony w „Opisie przedmiotu zamówienia” (Załącznik nr 1 do projektu Umowy).
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 Części zgodnie z ww. „Opisem przedmiotu zamówienia” – Załącznik nr 1 do projektu Umowy.
3. Zamawiający dopuszcza we wszystkich Częściach zamówienia zastosowanie przedmiotu zamówienia równoważnego do przedstawionego w „Opisie przedmiotu zamówienia” Załącznik nr 1 do projektu Umowy pod warunkiem, że przedmiot zamówienia równoważny będzie spełniał wszystkie parametry techniczne tam określone. W przypadku zaproponowania przedmiotu zamówienia równoważnego do wymienionego w Załączniku nr 1 do projektu Umowy Wykonawca musi podać jego nazwę i załączyć do oferty wymagane przez Zamawiającego dokumenty wymienione w Opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy na podstawie wymaganych dokumentów nie da się określić równoważności oferowanego produktu Wykonawca musi przedłożyć dokumenty, które jednoznacznie udowodnią równoważność proponowanego produktu do produktu zamawianego na podstawie, których będzie można dokonać oceny technicznej zaproponowanego produktu równoważnego (dokumenty muszą być w języku polskim i być czytelne).
4. Udział w złożonej ofercie towarów pochodzących z państw członkowskich UE lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła Umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, powinien wynosić ponad 50 %. W przypadku, gdy udział ten jest mniejszy, Zamawiający może odrzucić ofertę.
5. Przedmiot zamówienia dostarczony przez Wykonawcę musi odpowiadać wszystkim wymaganiom oraz parametrom określonym w ww. „Specyfikacji technicznej”.
6. Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być nowy i wyprodukowany nie wcześniej niż w I kwartale 2018 r.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastosowania tzw. prawa opcji, tj. do zmniejszenia ilości dostaw z każdej pozycji o nie więcej niż 20%.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Tak
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: 1. Opis warunków udziału w Postępowaniu zgodnie z pkt. 9 SIWZ.
2. Wymagane dokumenty, jakie muszą być dostarczone przez Wykonawców w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zgodnie z pkt. 11 SIWZ.
Informacje o wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert: Część 1:
Cena - 100,00%
Część 2:
Cena - 100,00%
Część 3:
Cena - 100,00%
Część 4:
Cena - 100,00%
Część 5:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: Miejsce realizacji: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów z siedzibą w Rogowcu koło Bełchatowa – Magazyn G007 - czynny w dni robocze od godz. 7:30 do godz. 14:30.
Termin wykonania zamówienia: Przedmiot Umowy będzie realizowany sukcesywnie na podstawie zamówień cząstkowych w zależności od potrzeb Zamawiającego, począwszy od dnia zawarcia Umowy do dnia 31.01.2019 r. Strony Umowy będą ustalać każdorazowo termin dostawy wg niżej wymienionych zasad:
a) dostawy realizowane będą sukcesywnie na podstawie zamówień cząstkowych w zależności od potrzeb Zamawiającego,
b) realizacja zamówienia cząstkowego następować będzie w terminie 14 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o zamówieniu cząstkowym pisemnie - faksem lub poczta elektroniczną. Zamawiający każdorazowo w zamówieniu cząstkowym określi wymagany asortyment, ilość oraz rozmiary obuwia będącego przedmiotem danej dostawy.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Piotr Anglart/Katarzyna Pawłowska
Telefon kontaktowy: 44 735 1375/ 44 737 7604

Pliki do pobrania:Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.03.2018 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się