Dostawy środków czystości, artykułów do sprzątania i innych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków czystości, artykułów do sprzątania i innych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części
(pakiety) szczegółowo opisanych w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 2 do
SIWZ). Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w ramach ustalonego pakietu na
poszczególne pozycje asortymentowe. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych
przy zachowaniu parametrów, jakimi charakteryzuje się przedmiot zamówienia opisany przez
Zamawiającego w SIWZ. Przedmiot zamówienia zaoferowany przez Wykonawców składających oferty
równoważne musi mieć parametry nie gorsze niż wskazane w SIWZ. Wykonawcy, którzy powołują się na
rozwiązania równoważne są zobowiązani wykazać, że oferowany przez nich przedmiot zamówienia
spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ. Zamawiający nie przewiduje wybierać
najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia
umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.03.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się