Zakup z dostawą olejów do sprężarek CNG na stacje

» Opis zapytania

Zakup wraz z dostawą oleju do sprężarek CNG dla 18 stacji CNG

Informacje na temat wadium:
nie wymaga zabezpieczenia w postaci wadium

Kryteria oceny ofert:
Cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Warunki uczestnictwa:
Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych lub wykonywanych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej dwóch dostaw olejów smarnych do urządzeń mechanicznych, o wartości każdej dostawy co najmniej 50 000,00 PLN netto. W przypadku dostaw wykonywanych zamawiający uzna, że wskazana dostawa spełnia wymagania Zamawiającego w przypadku, gdy wykonawca udowodni, że do upływu terminu składania ofert wykonał dostawy o wartości co najmniej 50 000,00 PLN netto. Zamawiający uzna wykonanie kilku dostaw olejów w ramach jednej umowy za jedną dostawę.
Do wykazu dostaw należy dołączyć dowody potwierdzające należyte ich wykonanie. Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie/wykonywanie Umów mogą być:
a) referencje,
b) oświadczenie Wykonawcy w zakresie należytego wykonania/wykonywania Umowy wraz z podaniem danych kontaktowych do podmiotów (imię nazwisko, nr telefonu, e-mail), które będą w stanie potwierdzić wskazane informacje - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. a).

Warunki dotyczące ofert:
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych

Zastrzeżenie dotyczące SIWZ:
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zastrzeżenie dotyczące postępowania:
Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zamknąć (na każdym etapie) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie PGNiG S.A.

Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
http://pgnig.pl/przetargi-pgnig

Miejsce wykonania:
Polska

Miejsce składania ofert:
Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.03.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Materiały eksploatacyjne do maszyn, urządzeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się