Zakup wraz z dostawą sorbentu na stacje CNG

» Opis zapytania

Zakup i dostawa sorbentu dla stacji tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG)

Informacje na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia w postaci wadium

Kryteria oceny ofert:
Cena netto za wykonanie przedmiotu zakupu - 100%
(maks. 100 pkt)

Warunki uczestnictwa:
1. Ofertę w postępowaniu zakupowym złożyć może Wykonawca, który:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania Przedmiotu Zakupu,
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zakupu,
4) nie podlega wykluczeniu z postępowania.
2. Z Postępowania o dokonanie Zakupu wyklucza się:
1) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem Postępowania wyrządzili szkodę PGNiG Obrót Detaliczny lub innym podmiotom z Grupy Kapitałowej PGNiG (status podmiotu oceniany według daty wyrządzenia szkody), nie realizując Zakupu lub realizując go nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia Postępowania, chyba że niezrealizowanie lub nienależyte zrealizowanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
2) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem Postępowania uchylili się od zawarcia z PGNiG Obrót Detaliczny lub innym podmiotem z Grupy Kapitałowej PGNiG Zakupu, w sytuacji gdy jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza lub w sytuacji, gdy uchylił się od zawarcia Zakupu, którego postanowienia zostały uzgodnione w drodze negocjacji z tym Wykonawcą,
3) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
4) Wykonawców będących osobami fizycznymi, których prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
5) Wykonawców będących spółkami prawa handlowego, których odpowiednio urzędujących członków władz zarządzających, wspólników, partnerów, komplementariuszy, prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
6) Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w Regulaminie Postępowania, z zastrzeżeniem § 4 ust. 7.
3. Z Postępowania wyklucza się również Wykonawców, którzy:
1) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego Postępowania,
2) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, jeżeli wadium było wymagane.
4. Wykonawców niezaproszonych do składania ofert uważa się za wykluczonych z Postępowania.
1) Zamawiający powiadamia Wykonawcę o wykluczeniu z Postępowania.
2) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Warunki dotyczące ofert:
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych

Zastrzeżenie dotyczące SIWZ:
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków zawartych w Regulaminie postępowania.

Zastrzeżenie dotyczące postępowania:
Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zamknąć (na każdym etapie) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
do pobrania z niniejszej strony lub
http://pgnig.pl/przetargi-pgnig

Miejsce wykonania:
zgodnie z Regulaminem postępowania

Miejsce składania ofert:
PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Centrala Spółki; ul. Jana Kazimierza 3; 01-248 Warszawa; Budynek EQlibrium, Kancelaria, piętro 1, pokój nr 165

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.03.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się