Sukcesywna dostawa produktów chemicznych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów chemicznych dla Wrocławskiego Parku Wodnego S.A., zwanych dalej „produktami”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w „Formularzu Asortymentowo-cenowym”, który stanowi załącznik: nr 5 do SIWZ.
3. Dostawy produktów będą realizowane środkami transportu Wykonawcy. Wykonawca ponosi koszty: transportu, dojazdu do siedziby Zamawiającego, rozładunku i wniesienia produktów do pomieszczeń magazynowych Zamawiającego.
4. Miejscem dostawy jest budynek Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. zlokalizowany przy ul. Borowskiej 99, 50-558 Wrocław.
5. Wymagania szczegółowe, zakres oraz ustalenia organizacyjne związane z przedmiotem zamówienia znajdują się we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.
6. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
24000000-4 Produkty chemiczne; 24312220-2 Podchloryn sodowy
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak informacji oznaczać będzie, iż Wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie.
10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
11. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów.
12. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
13. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę żadnych prac związanych z wykonaniem przedmiotu dostawy.
14. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) Ustawy.
15. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia.
16. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego określone w Formularzu Asortymentowo-cenowym, zawierającym Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.03.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się