Zakup odzieży na rok 2018 dla PGE GiEK SA Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

» Opis zapytania

Opis zamówienia: CZĘŚĆ I - ODZIEŻ

CZAPKA P/KASK HEŁM-OCIEPLACZ - 30 sztuk
KOSZULA FLANELOWA ROBOCZA - 1 521 sztuk
BLUZA ROBOCZA DRELICH - 519 sztuk
CZAPKA ROBOCZA OCIEPLANA - 100 sztuk
FARTUCH DAMSKI BIAŁY - 37 sztuk
FARTUCH DRELICHOWY DAMSKI - 3 sztuki
FARTUCH DRELICHOWY MĘSKI - 11 sztuk
KALESONY BAWEŁNIANE MĘSKIE - 100 sztuk
KAMIZELKA OCIEPLANA - 200 sztuk
KOMINIARKA - 60 sztuk
PODKOSZULKA Z/KRÓTKIM RĘKAWEM - 1 757 sztuk
SPODNIE OGRODNICZKI - 421 sztuk
SPODNIE ROBOCZE DRELICHOWE - 889 sztuk
UBRANIE KWASO-ŁUGO OCHRONNE B-124 - 2 komplety
FARTUCH MĘSKI BIAŁY-XL - 6 sztuk


CZĘŚĆ II - KURTKA

KURTKA WODOODPORNA OCIEPLANA ODBLASKOWE - 97 sztuk
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Tak
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie Zakupu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania zakupowego oraz spełniają następujący warunek udziału:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

CZĘŚĆ I - ODZIEŻ
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, a w szczególności ; wykonali w okresie ostatnich 3 lat minimum 2 dostawy odzieży roboczej o wartości minimum 20 tys. zł netto każda.

CZĘŚĆ II - KURTKA:
1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, a w szczególności ; wykonali w okresie ostatnich 3 lat minimum 2 dostawy odzieży roboczej.


W Postępowaniu zakupowym Zamawiający może zdecydować o wykluczeniu Wykonawcy, jeżeli:

1. Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu zakupowym lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia zgodnie z pkt.9.3 SIWZ.

Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania zakupowego Wykonawca dostarczy:

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym, złożone na formularzu załączonym do ogłoszenia.

2. Wykaz zrealizowanych dostaw o podobnym charakterze w okresie ostatnich 3 lat od daty złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, ze wskazaniem przedmiotu dostawy, jej wartości, daty wykonania, adresu, numeru telefonu klienta Wykonawcy, z którym można się skontaktować w celu uzyskania dalszych informacji.
Informacje o wadium: Wadium można wnieść:

Kwota wadium:
- CZĘŚĆ I - ODZIEŻ - brak [PLN]
- CZĘŚĆ II - KURTKA - brak [PLN]
Kryteria oceny ofert: CZĘŚĆ I - ODZIEŻ:
Cena - 100,00%
CZĘŚĆ II - KURTKA:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Zespół Elektrowni Dolna Odra Nowe Czarnowo 76, 74-105 Nowe Czarnowo
Termin wykonania zamówienia: CZĘŚĆ I - ODZIEŻ
CZĘŚĆ II - KURTKA
sukcesywnie od dnia zawarcia Umowy do 31.12. 2018 r. na podstawie zamówień cząstkowych określających zapotrzebowany asortyment oraz jego ilości. Poszczególne partie dostaw będą realizowane w terminie 25 dni roboczych od daty doręczenia pocztą elektroniczną zamówienia cząstkowego przez przedstawiciela Zamawiającego.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Katarzyna Hunth
Telefon kontaktowy: 75 773 4255

Pliki do pobrania:

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.03.2018 | 14:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się