Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiorników stacjonarnych i butli przenośnych 33/PN/2018

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem do magazynu gazów medycznych i technicznych gazów medycznych i technicznych do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im Janusza Korczaka w Słupsku Sp. o. o. w lokalizacji w Słupsku przy ul. Hubalczyków 1 i w Ustce ul. Mickiewicza 12 wraz z dzierżawą zbiorników stacjonarnych i butli przenośnych w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo - ilościowy.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Zamawiającego wymienione w Formularzu asortymentowo-ilościowym, być gotowy do użytkowania zgodnie
z przeznaczeniem.
3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania, jako produkt leczniczy - dotyczy tylko produktów leczniczych.
4. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania, jako wyrób medyczny - dotyczy tylko wyrobów medycznych.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
8. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę).
9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
12. Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego.
13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
14. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
15. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
24110000-8 – Gazy przemysłowe
24111500-0 – Gazy medyczne

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.03.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się