Dostawa preparatu chwastobójczego

» Opis zapytania

Dostawa preparatu chwastobójczego

Wykonawcy złożą wraz z ofertą skany następujących dokumentów:

1.oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zakupowym i braku podstaw do odrzucenia oferty,
2.oświadczenie o akceptacji zapisów Umowy,
3.pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu Wykonawcy ofertę za pomocą Platformy Zakupowej,
4.aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo informacji z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5.pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub innego oświadczenia, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych w ust. 4 powyżej,

a ponadto:
w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany
do złożenia wraz z ofertą, następujących dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowany preparat chwastobójczy wymagań obowiązujących norm i przepisów:
1)aktualne świadectwo kwalifikacji systemów i wyrobów do stosowania na torach kolejowych (termin ważności ŚWIADECTWA nie może być krótszy niż do 31.10.2018 r., to jest do zakończenia okresu oprysków) lub aktualny certyfikat zgodności z Dokumentem Normatywnym nr 14/98/N03 Herbicydy wydanym przez Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa /Instytut Kolejnictwa/;
2)zezwolenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na obrót i stosowanie oferowanego środka;
3)etykietę - instrukcję stosowania z zapisem stanowiącym, że dany preparat jest dopuszczony do stosowania w torach kolejowych
oraz kartę charakterystyki środka, wydaną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG)
nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca jest uprawniony do obrotu środkami ochrony roślin Wykonawca jest obowiązany do złożenia potwierdzenia wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków, prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Herbicydy należy dostarczyć w opakowaniach jednostkowych o objętości
20 litrów.
Po zakończeniu oprysków i zużyciu środków Wykonawca jest obowiązany odebrać od użytkowników wszystkie odpady opakowaniowe po tych
środkach z miejsca dostawy na własny koszt (w ramach zamówienia),
po pisemnym zgłoszeniu do Wykonawcy o zużyciu środka i przygotowaniu odpadów opakowaniowych do odbioru.
Dokumentem potwierdzającym odbiór zamówionego herbicydu jest
protokół odbioru ilościowego – Załącznik nr 3 do umowy, wraz z deklaracją zgodności. Wykonawca udzieli gwarancji jakościowej na dostarczony herbicyd
na okres minimum 16 miesięcy od daty jego dostarczenia.
Oferty, w których nie zostanie dotrzymany wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji, zostaną odrzucone.
Cena jednostkowa podana przez Wykonawcę w formularzu cenowym stanowiącym zał. nr 1 do OPZ będzie niezmienna w trakcie trwania umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.03.2018 | 09:30


» Lokalizacja

/PKP Polskie Linie Kolejowe S.A./Zarząd/Pion Prezes/Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu/Biuro Zakładu/Dział gospodarki materiałowej i zamówień, Brak danych, Brak danych


» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

/PKP Polskie Linie Kolejowe S.A./Zarząd/Pion Prezes/Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu/Biuro Zakładu/Dział gospodarki materiałowej i zamówień


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się