Organizacja narad w ramach projektu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 oraz Pomocy Technicznej CEF 2014-2020

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Organizacja narad w ramach projektu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 oraz Pomocy Technicznej
CEF 2014-2020
Formuła realizacji: Zapytanie ofertowe unijne
Postępowanie prowadzone na podstawie: Regulamin udzielania zamówień unijnych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Rodzaj zamówienia: Usługi
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Szczegóły zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Zamawiający może wymagać wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawczej w wysokości maksymalnie 2% wartości brutto Umowy Wykonawczej.
Szczegółowe wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawczej znajdują się w Rozdz. 23 SIWZ.
Warunki: Zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu, o udzielenie niniejszego Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:
1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3. zdolności technicznej lub zawodowej.
oraz ich oferta nie będzie podlegała odrzuceniu na podstawie § 24 pkt 1) – 4) oraz pkt 11) – 17) Regulaminu.
Na potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa powyżej, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu Oświadczenie, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- w zakresie warunku określonego w pkt 1. wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że: jest wpisany do rejestru działalności regulowanej organizatorów turystyki i pośredników turystycznych prowadzonym przez Marszałka Województwa,
- w zakresie warunku określonego w pkt 3. wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zorganizował co najmniej 3 kompleksowe zamówienia, których przedmiotem była organizacja narad lub konferencji w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, dla co najmniej 100 osób jednocześnie.
- w zakresie określonym w pkt 2., Zamawiający nie określa szczegółowego warunku.
Ocena spełniania w/w warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę:
1)kopii aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej organizatorów turystyki i pośredników turystycznych prowadzonym przez Marszałka Województwa, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
2)wykazu wykonanych zamówień/umów z podaniem przedmiotu zamówienia/umowy, dat wykonania i odbiorców oraz dokumentów potwierdzających, że zamówienia/umowy te zostały wykonane należycie (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ),
Ponadto wymagane jest przedłożenie przez Wykonawcę następujących dokumentów:
1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) pełnomocnictwa dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub inne oświadczenia, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych w pkt.1) powyżej.
Wykaz wymaganych dokumentów: Kompletna oferta musi zawierać następujące dokumenty:
a)Formularz ofertowy – wypełniony Załącznik nr 1 do SIWZ;
b)oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków zawartych w § 6 ust. 2 Regulaminu – wypełniony Załącznik nr 2 do SIWZ;
c) dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie 7.4. SIWZ;
d) pełnomocnictwo.
Informacje o wadium: Wadium można wnieść w:
- 1) pieniądzu na rachunek nr: 45 1020 1042 0000 8602 0220 8460
- 2) poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych;
- 3) gwarancjach ubezpieczeniowych.

Kwota wadium:
- Organizacja narad w ramach projektu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 oraz Pomocy Technicznej CEF 2014-2020 - 30 000,00 [PLN]
Kryteria oceny ofert: Organizacja narad w ramach projektu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 oraz Pomocy Technicznej CEF 2014-2020 :
Cena opłaty transakcyjnej - 16,00%
Rabat obniżający cenę usługi hotelowe - 20,00%
Rabat obniżający cenę usługi transportowej - 4,00%
Cena - 6,00%
Rabat obniżajacy cenę całodziennego wyżywienia wraz z całodziennym serwisem kawowym - 42,00%
Rabat obniżający cenę za wynajem sali konferencyjnej z wyposażeniem - 12,00%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium: Szczegółowy opis przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium znajduje się w Rozdz. 20 SIWZ: "Tryb oceny ofert"
Miejsce otwarcia ofert/wniosków: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Biuro Logistyki
03-734 Warszawa ul. Targowa 74 segment B, przyziemie, pokój 007 przyziemie B
Termin otwarcia ofert/wniosków: 2018-03-16 12:15
Miejsce realizacji zamówienia: teren Polski
Termin wykonania zamówienia: Rozpoczęcie: w dniu podpisania Umowy.
Zakończenie: do 31 grudnia 2018 r.
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej: Nie
Umowa ramowa: Tak
Dynamiczny system zakupów: Nie

Publikacja:
Miejsce wystawienia ogłoszenia: Warszawa
Data wystawienia ogłoszenia: 2018-03-08

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.03.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się