Bieżąca naprawa i konserwacja dróg gruntowych na terenie Gminy Dywity w 2018 r.

» Opis zapytania

W zależności od potrzeb Zamawiającego zakres przedmiotu zamówienia stanowić będzie :
1. Konserwacje nawierzchni , która obejmują profilowanie nawierzchni samobieżną równiarką w celu nadania odpowiedniego profilu, zagęszczenie mechaniczne nawierzchni gruntowej przez wałowanie z użyciem walca wibracyjnego. Profilowanie wraz z zagęszczeniem odcinków dróg przy użyciu równiarki drogowej samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego na długości około 30,00 km przy średniej szerokości dróg od 4,0m do 6,0m. W zakres powyższych robót budowlanych wchodzą roboty przygotowawcze, przejazd równiarką (do skutku aż uzyskany zostanie pożądany profil) odcinkiem naprawianej drogi (profilowanie poprzez wyrównanie nawierzchni drogi oraz nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych istniejącego podłoża) oraz przejazd walcem odcinkiem naprawianej drogi (zagęszczanie mechaniczne nawierzchni gruntowej do uzyskania odpowiednich parametrów). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania drogi zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Naprawy obejmują pracę koparko-ładowarki w celu wykonania prac drogowych - prac ziemnych przy naprawie dróg, przepustów, rowów przydrożnych, plantowaniu i równaniu terenu, punktowe naprawy nawierzchni dróg, rozgarnięcie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego , wykonywanie zadań przy awariach drogowych, wykonywanie zadań przy pracach planowanych: załadunek/rozładunek materiałów sypkich .

Przedmiotowe zamówienie podzielono na cztery części :

1. Część 1- obejmuje konserwacje dróg na części lewej obszaru Gminy
2. Część 2- obejmuje naprawy dróg na części lewej obszaru Gminy
3. Część 3- obejmuje konserwacje dróg na części prawej obszaru Gminy
4. Część 2- obejmuje naprawy dróg na części prawej obszaru Gminy
Obszar Gminy podzielono w sposób następujący na :

Część lewą – obejmuje obszar Gminy po lewej stronie w ciągu:
- drogi krajowej nr 51 od granicy gminy Olsztyn do miejscowości Dywity,
- drogi powiatowej nr 1430 N z m. Dywity do m. Różnowo,
- drogi gminnej relacji Różnowo – Dąbrówka Wielka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1442N.
- drogi gminnej nr 161007 N od skrzyżowania z droga powiatową 1442 N do granicy gminy Dywity.

Część prawą – obejmuje obszar Gminy po prawej stronie w ciągu dróg jak wyżej.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.03.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się