„Schronisko dla bezdomnych zwierząt przy ul. Witosa 96” – wymiana rynny ściekowej, nawierzchni wybiegów i części przegród w budynku dla zwierząt.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w części zachodniej budynku bytowego dla zwierząt zlokalizowanego w funkcjonującym schronisku dla zwierząt przy ulicy Witosa w Radomiu, oznaczonego na planszy zagospodarowania terenu numerem 3.
2.1. Zakres prac realizowanych w ramach zamówienia obejmuje w szczególności:
1) wymianę istniejącej rynny ściekowej na rynnę betonową o długości ok. 56,60m, szer. ok.0,45m, grub. ok. 0,32m z betonu B25 w technologii stosowanej przy realizacji posadzek przemysłowych, w tym:
a) wykonanie izolacji poślizgowej z folii PE grub. 0,2;
b) wykonanie rynny ściekowej analogicznie jak we wschodniej części budynku nr 3 z zastosowaniem betonu ze zbrojeniem w postaci włókien polipropylenowych z zatarciem powierzchni na gładko
c) zaimpregnowanie powierzchni preparatem uszczelniająco - impregnującym na bazie żywicy akrylowej;
d) wymiana 2 szt. zasuw odcinających o średnicy nominalnej 160 mm z obudową, oczyszczenie wpustów i odcinków podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej w sposób umożliwiający sprawny odbiór ścieków i właściwe funkcjonowanie zasuw odcinających, wyposażenie w 2szt. kluczy malowanych farbą antykorozyjną do zasuw odcinających ze sztywnego pręta stalowego w kształcie litery T o długości ok. 80cm z nasadką dostosowaną do wrzeciona zasuwy;
e) rozbiórka na czas realizacji rynny ściekowej i ponowne ułożenie płyt chodnikowych wzdłuż remontowanej rynny.

2) wymianę nawierzchni wybiegów i części przegród w 18-tu wybiegach (2 wybiegi skrajne,
16 wybiegów środkowych), w tym:
a) wycięcie skorodowanych odcinków słupków stalowych stanowiących konstrukcję ogrodzenia wybiegów i dospawanie nowych wraz z ich mocowaniem do podłoża;
b) wykonanie robót naprawczych betonowych posadzek wybiegów wraz z ułożeniem płytek gresowych mrozoodpornych oraz wyposażenie każdego z remontowanych wybiegów w trzy podesty z drewna impregnowanego;
c) demontaż ścianek żelbetowych rozdzielających wybiegi o średniej wysokości 56,5cm
i wykonanie nowych z blachy ryflowanej grub. 3mm;
d) naprawa, wzmocnienie, malowanie pozostałej siatki ogrodzeniowej stanowiącej przegrody wybiegów, w tym naprawa drzwi siatkowych do boksów z wymianą fragmentu ramy stalowej z kątownika oraz dodatkowym wzmocnieniem poprzez wspawanie 3 szt. prętów stalowych Ø10mm;
e) wyposażenie każdego z remontowanych wybiegów w 3szt. podestów zbitych z desek grub. 32mm o wym. 1,0 x 1,5m., razem 54 szt. podestów

Technologia wykonania robót, rodzaj materiałów oraz kolorystyka – w sposób analogiczny do rozwiązań zastosowanych w budynku nr 3 strona wschodnia.
Zamówienie obejmuje całą zachodnią stronę budynku bytowego dla psów oznaczonego na planszy zagospodarowania terenu nr 3, tj. 18 szt. wybiegów dla zwierząt - do realizacji zgodnie z dokumentacją przetargową, przedmiarem robót.
UWAGA I
Załączone do SIWZ przedmiary robót dotyczą:
- 1 szt. wybiegu skrajnego, który jest powtarzalny dla 2szt. wybiegów objętych przedmiotem zamówienia;
- 1 szt. wybiegu środkowego, który jest powtarzalny dla 16 szt. wybiegów objętych przedmiotem zamówienia;
- 1 szt. rynny ściekowej objętej przedmiotem zamówienia
UWAGA II
Uwaga: Jeżeli w SIWZ lub w załącznikach do SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie bądź rozwiązanie wskazujące na konkretnego producenta w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający –zgodnie z art. 29 ust 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy Pzp- wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, rozwiązań itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Zamawiający anuluje wszelkie nazwy producenta itp. jeżeli występują w dokumentacji przetargowej (nie są one obowiązujące dla Wykonawcy).
UWAGA III
Roboty realizowane będą w warunkach utrudnionych związanych z funkcjonowaniem schroniska. Z uwagi na możliwości logistyczne schroniska wykonawca robót będzie miał udostępniane wybiegi grupami (max po 3 szt. wybiegów jednocześnie), które po zrealizowaniu pełnego wymaganego zakresu będą podlegały częściowemu odbiorowi robót przed ich przekazaniem do użytkowania. Każda kolejna grupa wybiegów będzie przekazana Wykonawcy do realizacji pod warunkiem odbioru przez Zamawiającego poprzedniej grupy wybiegów. Użyte materiały nie mogą zagrażać zdrowiu zwierząt.
2.2. W/w zakres robót należy wykonać zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w szczególności zgodnie ze stanowiącymi załączniki do niej dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz przedmiarem robót.
2.3. Prace towarzyszące oraz roboty tymczasowe nie objęte dokumentacją projektową i przedmiarem robót konieczne do uwzględnienia:
1) organizacja i zabezpieczenie placu budowy,
2) uporządkowanie terenu po budowie, w tym odtworzenie elementów obiektu, które ewentualnie muszą ulec rozebraniu w trakcie realizacji zadania,
3) likwidacja placu budowy,
oraz wszelkie inne prace nie objęte w SIWZ, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną.
2.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia, zgodnie z ustawą Pzp.
2.5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres min. 3 lat.
3. Zamawiający wymaga, by osoby wykonujące niesamodzielne czynności (tj. osoby nie będące kierownikiem budowy, kierownikami robót itp.) w n/w zakresie dot. realizacji zamówienia: roboty dot. rynny, nawierzchni wybiegów i przegród, były przez Wykonawcę -a także przez podwykonawców, w przypadku gdy w/w zakres prac byłby powierzany podwykonawcom- zatrudnione na podstawie umowy o pracę (na czas nieokreślony lub na czas określony).
Sposób dokumentowania zatrudnienia w/w osób, oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę powyższych wymagań, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określa projekt umowy (zał. do SIWZ).
4. Przedmiot zamówienia uwzględnienia wymagania w zakresie dostępności realizowanego obiektu dla osób niepełnosprawnych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.03.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi personalne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się