DOSTAWA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ DLA SP ZZOZ W KOZIENICACH

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej dla SP ZZOZ w Kozienicach zgodnie z załączonym przedmiotem zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ.
3.3. Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV):
35.11.34.00 – 3 odzież ochronna i zabezpieczające
18.42.43.00 – 0 rękawice jednorazowe
33.14.14.20 – 0 rękawice chirurgiczne
4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
4.1. Przedmiot zamówienia składa się z 7 (słownie: siedem) niepodzielnych zadań:
zadanie Nr 1 – Środki ochrony indywidualnej przeciwko patogenom chorobotwórczym
zadanie Nr 2 – Rękawiczki chirurgiczne sterylne
zadanie Nr 3 – Rękawiczki medyczne niesterylne winylowe
zadanie Nr 4 – Rękawice do zabiegów z wykorzystaniem aparatu RTG
zadanie Nr 5 – Rękawice diagnostyczne nitrylowe niesterylne, bezpudrowe
zadanie Nr 6 – Rękawice diagnostyczne nitrylowe sterylne
zadanie Nr 7 – Rękawice nitrylowe niesterylne, bezpudrowe

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.03.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się