Montaż zaworu pierwszeństwa dla instalacji ppoż. w pomieszczeniu hydroforni wraz z wymianą rur z tworzywa na stalowe

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Przedmiotem zakupu jest montaż zaworu pierwszeństwa dla instalacji ppoż w pom. hydroforni wraz z wymianą rur z tworzywa na stalowe
Szczegółowy OPZ - Załącznik 1
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Roboty budowlane
Okres związania ofertą: przez okres30 dni
przez okres: 30 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.
Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu znajduje się w SIWZ.
Informacje o wadium: Zamawiający odstępuję od żądania wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert: Montaż zaworu pierwszeństwa dla instalacji ppoż. w pomieszczeniu hydroforni wraz z wymianą rur z tworzywa na stalowe:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: PGE Energia Odnawialna S.A., ul. Ogrodowa 59 a, 00-876 Warszawa
Termin wykonania zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac objętych przedmiotem Zakupu w terminie do 20 kwietnia 2018 r.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Robert Suchecki
Telefon kontaktowy: 22 433 12 17

Pliki do pobrania:Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.03.2018 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się