DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH I SPECJALNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKÓW DO PRZECHOWYWANIA TLENU CIEKŁEGO – V PAKIETÓW

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych oraz specjalnych, wraz z dzierżawą zbiorników do przechowywania tlenu ciekłego, parownic oraz butli na rzecz SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie dla nw. lokalizacji:
- przy ul. Biernackiego 9,
- przy ul. Lubartowskiej 81,
- przy ul. Herberta 21.

3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę gazów medycznych oraz gazów specjalnych, z odpowiednim oznakowaniem butli, napełnianie, w tym butli własnych Zamawiającego, transport i ich legalizację, a także dzierżawę zbiorników do przechowywania tlenu ciekłego medycznego i butli, obsługę serwisową, legalizację i konserwację dzierżawionego sprzętu, w celu zapewnienia gwarancji bezpieczeństwa użycia. Ponadto Wykonawca zapewnia przegląd techniczny instalacji i zobowiązany jest do przeszkolenia personelu medycznego i technicznego z zakresu obsługi i użytkowania przedmiotu zamówienia (pracowników wskazanych przez Zamawiających), także leku będącego mieszaniną gazów medycznych, z przeznaczeniem dla pacjentów. Zakres zamówienia obejmuje V nw. pakietów:
Pakiet I - Dostawa tlenu ciekłego z dzierżawą zbiorników do przechowywania;
Pakiet II - Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli;
Pakiet III - Dostawa mieszaniny tlenu medycznego z podtlenkiem azotu z dzierżawą butli;
Pakiet IV – Dostawa azotu ciekłego,
Pakiet V – Dostawa gazów specjalnych wraz z dzierżawą butli.
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego w stosunku do poszczególnych pakietów oraz zakres w minimalnej konfiguracji, spełniający parametry graniczne, zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.
3.4. Szczegółowe wymagania i warunki realizacji w stosunku do w/w asortymentu przedmiotu zamówienia został określony w Zał. nr 1 A do SIWZ.
3.5. Transport gazów medycznych (z/do siedziby Wykonawcy dla Zamawiającego), zapewnia Wykonawca. Dostawy będą realizowane wyłącznie profesjonalnymi środkami transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu gazów medycznych i właściwie oznakowanymi. Przygotowanie terenu w obrębie zbiornika i miejsca postojowego podczas tankowania cysterny leży po stronie Wykonawcy. W obrębie zbiornika i miejsca postojowego podczas tankowania w lokalizacji przy ul. Herberta nie występują nawierzchnie asfaltowe lub bitumiczne natomiast w lokalizacji przy ul. Biernackiego i Lubartowskiej nawierzchnie są asfaltowe. Dostawa przedmiotu zamówienia środkami transportu nie przystosowanymi do przewozu gazów medycznych może być podstawą odmowy przyjęcia towaru.
3.7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego ponosząc ryzyko i koszt transportu i rozładunku/ napełnienia.
3.8. Wykonawca winien zapewnić odpowiedni stan techniczny butli oraz ważność legalizacji zgodnie z obowiązującymi normami oraz posiadać wymagane zezwolenia dopuszczające do obrotu, potwierdzoną każdorazowo świadectwem jakości z podaniem numeru serii, datą ważności dla produktu leczniczego). Na potwierdzenie powyższych okoliczności Wykonawca jest zobowiązany przedstawić stosowne dokumenty na każde żądanie Zamawiającego.
3.9. W celu zapoznania się z warunkami realizacji zamówienia w odniesieniu do dzierżawy zaleca się przeprowadzenie obowiązkowej wizji lokalnej instalacji zaopatrującej SPSzW w tlen medyczny ciekły zlokalizowanych przy ul. Biernackiego 9, ul. Lubartowskiej 81 i ul. Herberta 21, będących przedmiotem dzierżawy w Pakiecie I, po kontakcie telefonicznym z Kierownikiem Sekcji Technicznej pod nr tel. 81 740-90-16 (ul. Biernackiego 9 i ul. Lubartowska 81), Z-cą Kierownika Działu Techniczno-Administracyjnego (ul. Herberta 21), w dni robocze w godz. 7³0-1400.
Wykonawca nie może następnie podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące realizacji zamówienia, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej.
3.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przedmiotu zamówienia, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiających, wynikających z bieżącej działalności, czego nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, oznacza to, że zapotrzebowane ilości gazów medycznych określonych w załączniku 1 do SIWZ są szacunkowe i mogą podlegać zmianom w trakcie realizacji umowy.
Wykonawcy nie przysługują roszczenia o ilości wstępnie zapotrzebowanej przez Zamawiających.
3.11. Zamawiający nie wymaga aby całość zamówienia była wykonana samodzielnie przez Wykonawcę, z wyłączeniem legalizacji butli.

3.12. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia:
3.12.1. Oferowane produkty lecznicze i farmaceutycze muszą być dopuszczone do obrotu, używania i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. Ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2211), Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 211), dobrej jakości, z instrukcją użytkowania/ obsługi w języku polskim.
3.12.2. Wszystkie wyroby muszą być z terminem ważności co najmniej 12 miesięcy, licząc od daty dostawy do Zamawiającego. Oferowany termin stanowią kryterium oceny ofert, zgodnie z pkt. 10 oraz ppkt. 17.4) niniejszej SIWZ.
3.12.4. Przedmiot zamówienia określony w pakietach I-V, dostarczany będzie sukcesywnie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego zgłaszanymi u Wykonawcy w formie pisemnej, elektronicznej bądź faksem, w terminie określonym w pkt. 4 SIWZ, potwierdzony każdorazowo świadectwem jakości przy dostawie produktu leczniczego. Zamawiajacemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku braku dokumentów w zakresie jak wyżej.
3.12.5. Wykonawca winien zagwarantować dostawę (transport) przedmiotu zamówienia, odpowiednio oznakowanych, zgodnie z warunkami przewidywanymi przez producenta, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe przed czynnikami pogodowymi i innymi uszkodzeniami mechanicznymi.
3.12.6. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy opis zawierający w szczególności: rodzaj, nazwę wyrobu, ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym, nr serii, datę ważności i przydatności do użycia, nazwę i adres producenta będącego przedmiotem dostawy.
3.12.7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego ponosząc ryzyko i koszt transportu i rozładunku.
3.12.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem.
3.12.9. Warunki realizacji zamówienia określa Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ.
3.12.10. Transport produktu (do Zamawiającego), zapewnia Wykonawca, środkiemi transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu, zgodnie z obowiązującymi normami dla produktu leczniczego, wyrobu farmaceutycznego i wyrobu medycznego oraz posiadać wymagane zezwolenia dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu.
3.12.11. Strony dopuszczają możliwości zamian ilościowych pozycji asortymentowych, będących przedmiotem umowy w obrębie pakietów.
3.12.12. Podane w załączniku ilości asortymentu mają charakter orientacyjny i z tego względu Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o realizację ilości produktów zapotrzebowanych, jeżeli potrzeby Zamawiającego w tym zakresie będą mniejsze.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.03.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się