Dostawa pochłaniaczy górniczych POG-8

» Opis zapytania

1.1 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostarczeniem oczyszczającego sprzętu ochrony układu oddechowego POG – 8M lub równoważnego , zwanego dalej „pochłaniaczami”, w maksymalnej ilości 500 sztuk.
1.2 Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich 89/686/EWG oraz normy zharmonizowanej EN 404:2008 lub równoważnej .

1.3 W ramach maksymalnej wielkości zamówienia, określonej w pkt 3.1, Zamawiający zobowiązuje się do zakupu 300 sztuk pochłaniaczy. Zakup pozostałej ilości, tj. 200 sztuk, zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego (prawo opcji).

2. Dane techniczne:
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pochłaniacze spełniające następujące minimalne wymagania techniczne:
1) czas ochronnego działania przy przepływie sinusoidalnym 30 l/min, przy objętościowym stężeniu tlenku węgla 0,25% i wilgotności względnej otaczającego powietrza (95 do 100)% - 60 min,2)
2) masa kompletnego pochłaniacza < 1,1 kg,
3) masa pochłaniacza w czasie użycia (obciążająca głowę) < 0,6 kg,
4) okres przydatności do użycia - 3,5 roku od daty produkcji, w tym okres eksploatacji 3 lata od daty wprowadzenia do eksploatacji, ale nie dłużej niż do końca okresu przydatności do użycia,
5) data produkcji pochłaniacza nie dłuższa niż 3 miesiące od daty dostarczenia do Zamawiającego.

3. Szczególne warunki przeprowadzenia dostawy
3.1. Dostarczona partia pochłaniaczy winna posiadać:
a) świadectwo jakości producenta,
b) dokument gwarancyjny,
c) dowód dostawy lub fakturę VAT,
d) warunki przechowywania,
e) deklarację zgodności WE wydaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005r. Nr 259 poz. 2173) wdrażającym postanowienia Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich nr 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących środków ochrony indywidualnej (Dz. Urz. WE L 399 z 30.12.1989 r., ze zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 10, str. 98).
3.2. Data produkcji pochłaniaczy nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące od daty dostarczenia do Zamawiającego każdej dostarczonej partii.
4. Sposób przeprowadzenia dostawy
4.1. Pochłaniacze będą dostarczane w ciągu okresu obowiązywania umowy na zlecenia Zamawiającego maksymalnie w dziesięciu partiach.
4.2. Zlecenia składane będą pocztą elektroniczną (email). Jednocześnie, o przekazaniu zlecenia drogą e-mail Zamawiający poinformuje Wykonawcę telefonicznie. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania przekazanego zlecenia.
4.3. W zleceniu Zamawiający określi liczbę pochłaniaczy, które ma dostarczyć Wykonawca.
4.4. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć pochłaniacze określone w zleceniu w terminie do 14 dni od daty przekazania zlecenia.
4.5. O przygotowaniu pochłaniaczy do dostarczenia Wykonawca jest obowiązany powiadomić Zamawiającego telefonicznie lub faksem, nie później niż na 3 dni robocze przed wymaganym terminem dostarczenia.
4.6. Miejscem dostarczania pochłaniaczy jest magazyn Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.
4.7. Godziny dostawy do Kopalni Soli „Wieliczka” ustala się w dni robocze w godz. 7.00 – 14.00.
4.8. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć pochłaniacze we własnym zakresie i na własny koszt.
4.9. Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone pochłaniacze.
4.10. Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu 12 miesięcznej rękojmi na dostarczone pochłaniacze.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 5 do specyfikacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.03.2018 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ratowniczy

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się