Usługi przygotowywania i dostarczania codziennego wyżywienia dla pacjentów Szpitala w Wieluniu.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są usługi przygotowywania i dostarczania codziennego wyżywienia dla pacjentów Szpitala w Wieluniu, z uwzględnieniem diet i kaloryczności. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1. Przygotowanie na podstawie ilościowych zgłoszeń posiłków na bazie kuchni Wykonawcy zlokalizowanej poza obiektami Zamawiającego, dostarczanie posiłków swoim transportem do pomieszczenia dystrybucji, zlokalizowanego na terenie Szpitala oraz ich dalszą dystrybucję na poszczególne oddziały. 2. 2. Wykonawca gwarantuje, że wyżywienie będzie posiadać niezbędne składniki odżywcze określone w art. 3 ust. 3 pkt. 33 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 149) oraz spełniać normy dzienne racji pokarmowych dla zakładów służby zdrowia (opracowane przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie). 2.3. Każdy posiłek podstawowy (śniadanie, II śniadanie , obiad, podwieczorek i kolacja) z tzw. diety normalnej zgodnie z Załącznikiem nr 3, musi zawierać dostateczną ilość produktów białkowych oraz dodatek warzyw lub owoców. Wartość kaloryczna posiłków ogółem powinna się mieścić w granicach 2300 – 2400 kcal, w tym białko ogółem 80g, (białko zwierzęce –50g), tłuszcze-70g,węglowodany–320 g. Wartość kaloryczna poszczególnych posiłków winna mieścić się w następujących przedziałach (w przypadku diet cukrzycowych dla chorych przyjmujących insulinę oraz diety dziecięcej należy przewidzieć również II śniadanie, podwieczorek): a)śniadanie –690 – 805 kcal, co stanowi 30-35 % rozdziału całodziennego zapotrzebowania energetycznego na poszczególne posiłki, b)II śniadanie – 115 - 120 kcal, co stanowi 5 % rozdziału całodziennego zapotrzebowania energetycznego na poszczególne posiłki, c)obiad - 805 - 920 kcal, co stanowi 35 - 40 % rozdziału całodziennego zapotrzebowania energetycznego na poszczególne posiłki, d) podwieczorek - 115 - 120 kcal, co stanowi 5 % rozdziału całodziennego zapotrzebowania energetycznego na poszczególne posiłki, e)kolacja – 575 – 690 kcal, co stanowi 25 - 30 % rozdziału całodziennego zapotrzebowania energetycznego na poszczególne posiłki. 2.4. Realizacja średnich norm żywieniowych według grup produktów przedstawiać się musi następująco: - produkty zbożowe - 300g, - mleko i produkty mleczne - 500g, - jaja – 15g, - mięso, wędliny i ryby - 140g, - masło i śmietana – 40g, - inne tłuszcze - 30g, - ziemniaki - 300g, - warzywa i owoce z witamina C - 200g, - warzywa z karotenem - 130g, - inne warzywa i owoce – 300g, - strączkowe suche - 20g, - cukier i słodycze - 55g. 2.5. Do posiłków należy przewidzieć dodatkowo: a) śniadanie; kawę mleczną lub zupę mleczną, b) obiad: kompot lub kisiel płynny itp. c) kolacja - należy planować herbatę wraz z cukrem. 2.6. Gramatura mięsa na obiad podawana z sosem powinna wynosić – 120g, bez sosu – 100g. Dodatki do obiadu w postaci surówek roślinnych lub warzyw gotowanych muszą wynosić co najmniej 120g. 2.7. Dostarczane posiłki obiadowe lub inne gorące dania muszą posiadać następującą temperaturę: • Gorące zupy – minimum 75oC, • Gorące drugie dania – minimum 62oC, • Gorące napoje – minimum 80oC, • Sałatki i surówki – minimum 4oC, 2.8. Przygotowywanie posiłków odbywać się musi z uwzględnieniem diet stosowanych w tutejszym szpitalu, oraz zgodnie ze zleceniami lekarzy, wg zamówień z poszczególnych oddziałów (wykaz stosowanych diet stanowi Załącznik do SIWZ). 2.8. Posiłki wraz z jadłospisem dziennym dla każdego oddziału należy dostarczać wg ustalonego harmonogramu, w osobnych naczyniach (termosach) z oznaczeniem oddziału dla którego jest dostawa i ilością porcji. Termosy wraz z wkładami zabezpiecza Wykonawca. 2.9. Do obowiązków Wykonawcy należy dostarczenie indywidualnych naczyń na posiłki oraz sztućców. 2.10 Zamawianie u Wykonawcy posiłków realizowane będzie przez poszczególne oddziały bezpośrednio do punktu dystrybucji posiłków w formie pisemnego zestawienia diet wraz z podaniem ewentualnie zleconej przez lekarza diety w następujących godzinach: • ilości śniadań i II śniadań do godz. 7:00 • ilości obiadów i podwieczorków do godz. 10:30 • ilości kolacji do godz. 15:30 2.11. Osobami uprawnionymi do zamawiania posiłków bezpośrednio u Wykonawcy są: - w dni robocze – Oddziałowe poszczególnych oddziałów lub osoby je zastępujące, - w święta i dni ustawowo wolne od pracy – starsza pielęgniarka / położna zmiany. 2.12. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania dekadowych jadłospisów w oparciu o aktualne przepisy prawne obowiązujące przy ustalaniu racji pokarmowych w całodziennym wyżywieniu określonych grup ludności- Szpitale, wraz z podaniem w nich informacji na temat składników powodujących alergie lub reakcje nietolerancji, które zostały zużyte przy wytworzeniu lub przygotowywaniu żywności i nadal są obecne w produkcie gotowym (zgodnie z art. 44 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dn. 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności oraz § 19 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych). 2.13. Jadłospis winien być przedstawiony do akceptacji Zamawiającego z 3-dniowym wyprzedzeniem. Należy uwzględnić przygotowywanie posiłków tradycyjnych w okresach świątecznych. 2.14. Do oferty należy dołączyć przykładowy jadłospis dekadowy dla diety podstawowej tzw. normalnej zatwierdzony. W jadłospisie dekadowym nie powinny się powtarzać tzw. potrawy podstawowe w każdym z rodzajów posiłków. 2.15. Zakupy surowców Wykonawca realizował będzie w punktach, które zapewniają ich wysoką jakość, posiłki powinny być przygotowywane na bazie produktów naturalnych, bez użycia półproduktów. 2.17. Dostarczane posiłki muszą być świeże z bieżącej produkcji dziennej bez dodatkowej obróbki technologicznej przed dystrybucją w oddziałach szpitala. Posiłki muszą być przygotowane ze świeżych i naturalnych produktów wysokiej, jakości. 2.18. Nie dopuszcza się żywności modyfikowanej genetycznie, gotowych potraw w tym gotowych garmażeryjnych potraw mrożonych, zup w proszku, jajek w proszku, stosowanie suszu warzywnego, puree ziemniaczanego na bazie suszu, soi, produktów masłopodobnych, seropodobnych, miodu sztucznego, nisko jakościowych wędlin o dużej zawartości tłuszczu. 2.19. Dostarczane posiłki powinny: • zawierać prawidłowy smak, zapach, barwę, konsystencję, • prawidłowy skład pod względem wartości odżywczej, prawidłową zawartość składników odżywczych, witamin, kaloryczność, składników mineralnych • być bezpieczne - nie zawierać zagrożeń biologicznych, mikrobiologicznych, fizycznych, chemicznych. 2.20. W przypadku zastosowania innych technologii produkcji posiłków niż wymagane lub zalecane stosownymi przepisami Wykonawca musi uzyskać zgodę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na ich stosowanie. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości wykonywanych usług. 2.21.Do Wykonawcy należało będzie prowadzenie ewidencji wydawanych posiłków (dokument WZ) z podziałem na diety oraz oddziały, potwierdzane każdorazowo imiennie przez uprawnione osoby, Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności rachunków z ewidencją tych posiłków. 2.22. Obowiązkiem Wykonawcy będzie: a) zatrudnianie na umowę o pracę szefa kuchni, kucharzy oraz osoby pracujące w punkcie dystrybucji posiłków, b) zapewnienie nad wykonywaniem usług będących przedmiotem zamówienia nadzoru dietetyka lub technologa żywności i żywienie człowieka z minimum 3 letnim stażem pracy w zawodzie, c) dostarczanie posiłków do punktu dystrybucji posiłków w siedzibie Zamawiającego, d) zapewnienie obsady w punkcie dystrybucji posiłków u Zamawiającego, e) mycie termosów wraz z wkładami po wydaniu posiłków, f) utrzymywanie czystości i porządku oraz odpowiedniego stanu sanitarno – technicznego pomieszczenia do dystrybucji posiłków, g) utylizacja odpadków żywnościowych pochodzących od nie zakaźnie chorych, h) przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich wykonanych i dostarczonych posiłków każdego dnia przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek (zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. z 2007 r., Nr 80, poz. 545). 2.23. Ilość oddziałów do których będą dostarczane posiłki – 11 oddziałów. Ilość łóżek w oddziałach: a) Oddział Internistyczny o p. Ogólnym - szt. 40 b) Oddział Internistyczny o p. Kardiologicznym- szt.38 c) Oddział Pulmonologii- szt. 39 d) Oddział Dziecięcy - szt. 22 e) Oddział Chirurgii Ogólnej - szt. 23 f) Oddział Chirurgii Dziecięcej - szt. 20 g) Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - szt. 20 h) Oddział Położniczo-Ginekologiczny - szt. 42 i) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii- szt. 5 j) Szpitalny Oddział Ratunkowy - szt. 6 k) Oddział Rehabilitacji - szt. 20 Ilość łóżek ogółem- szt. 275 2.24. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego indywidualne naczynia na posiłki tj. talerz płytki 265 szt., talerz głęboki 265 szt., talerz deserowy 265 szt., kubek z uchwytem 265 szt. (0,5 l ) oraz sztućce kpl 265. 2.25. Posiłki dla pacjentów muszą być dostarczone do Szpitala o ściśle określonych porach dnia, w związku z ustalonymi godzinami ich podawania pacjentom: a) śniadanie dostarczyć do punktu dystrybucji do godz. 7:30, podanie posiłku przez personel Zamawiającego pacjentowi od godz. 8:00 b) II śniadanie dostarczyć do punktu dystrybucji do godz. 7:30 , podanie posiłku przez personel Zamawiającego pacjentowi od godz. 10:00 c) obiad dostarczyć do punktu dystrybucji do godz. 11:30 podanie posiłku przez personel Zamawiającego pacjentowi od 12:00 d) podwieczorek dostarczyć do punktu dystrybucji do godz. 11:30 podanie posiłku przez personel Zamawiającego pacjentowi od 15:00 e) kolację dostarczyć do punktu dystrybucji do godz. 16:30 podanie posiłku przez personel Zamawiającego pacjentowi od 17:00 2.26. Średnia planowana ilość posiłków w czasie realizacji wykonywania zamówienia (12 m-cy) wynosi: a) śniadanie - 55 000 posiłków, b) II śniadanie - 8 000 posiłków, c) obiad - 55 000 posiłków, d) podwieczorek - 8 000 posiłków, e) kolacja - 53 000 posiłków, f) dieta: kleik + suchary - 1 000 posiłków, g) diety płynne / przecierane - 1 000 posiłków. 2.27. Cena posiłków w poszczególnych dietach nie może być większa niż ceny posiłków diety normalnej. 2.28. Dla oddziałów: Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania wszystkich posiłków w naczyniach jednorazowych ze sztućcami jednorazowymi. Przewidywana ilość naczyń jednorazowych oraz sztućców około 1 000 kpl.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.03.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się