Zlecenie wykonania kompleksowej usługi w zakresie: dostaw do PGEGiEK S.A. Oddz.El.Opole gazów technicznych w butlach zamawiającego z uwzględnieniem napraw, legalizacji, malowania i utylizacji uszkodzonych butli do gazów technicznych oraz zakup butli.

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Wykonanie kompleksowej usługi w zakresie : sukcesywnej dostawy gazów technicznych w butlach Zamawiającego z uwzględnieniem napraw, legalizacji, malowania i utylizacji uszkodzonych butli do gazów technicznych oraz zakup butli.
Opis przedmiotu zamówienia: zawiera załącznik nr 1 do SIWZ oraz załącznik nr 2a
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Usługi
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: Opis warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu zakupowym, sposób dokonywania oceny ich spełnienia oraz informacje o oświadczeniach i dokumentach, wymaganych na potwierdzenie spełnienia tych warunków określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Informacje o wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane
Kryteria oceny ofert: Zlecenie wykonania kompleksowej usługi w zakresie: dostaw do PGEGiEK S.A. Oddz.El.Opole gazów technicznych w butlach zamawiającego z uwzględnieniem napraw, legalizacji, malowania i utylizacji uszkodzonych butli do gazów technicznych oraz zakup butli. :
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: Elektrownia Opole, ul. Elektrowniana 25, 45-720 Opole
Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31.03.2020r., sukcesywnie na podstawie zamówień cząstkowych, w zależności od potrzeb Zamawiającego
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Renata Stefanowicz
Telefon kontaktowy: 77 423 52 76

Pliki do pobrania:


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.03.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się