DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości wymienionych w załącznikach nr 5 A, B, C, D, E do SIWZ – Formularzach cenowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na zadania:
- ZADANIE NR 1 – dostawa środków higieny osobistej dla Sł. Mundurowej (formularz cenowy zał. nr 5A do SIWZ, wymagania przedmiotowe zał. nr 6A do SIWZ),
- ZADANIE NR 2 – dostawa materiałów eksploatacyjnych, środków czystości do zabezpieczenia eksploatacji pojazdów dla Sł. Samochodowej (formularz cenowy i wymagania przedmiotowe zał. nr 5B do SIWZ),
- ZADANIE NR 3 – dostawa profesjonalnej chemii kuchennej dla Sł. Żywnościowej (formularz cenowy zał. nr 5 C do SIWZ, wymagania przedmiotowe zał. nr 6 C do SIWZ),
- ZADANIE NR 4 – dostawa artykułów higienicznych, opakowań jednorazowych i sprzętu
sprzątającego dla Sł. Żywnościowej (formularz cenowy zał. nr 5 D do SIWZ,
wymagania przedmiotowe zał. nr 6 D do SIWZ).
- ZADANIE NR 5 – Dostawa środków czystości i artykułów higienicznych dla Służby Infrastruktury (formularz cenowy i wymagania przedmiotowe zał. nr 5 E do SIWZ, ).
Zamawiający nie ogranicza ilości zadań, w jakiej Wykonawca może złożyć ofertę, przy czym oferty dotyczące poszczególnych zadań muszą być kompletne.
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych. Przez podanie nazw własnych produktów, będących przedmiotem zamówienia Zamawiający określa minimalne parametry, cechy użytkowe oraz jakościowe, jakim powinny odpowiadać produkty równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych opisanym w SIWZ, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez wpisanie nazwy i producenta produktu równoważnego w załączniku NR 5 do SIWZ w kolumnie „nazwa i producent oferowanego produktu”. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy.
Zamawiający przewiduje prawo opcji zgodnie z art. 34 ust.5 uPzp do wysokości kwoty brutto:
Zadanie nr 1 - 72 000,00 zł
Zadanie nr 2 – 17 540,00 zł
Zadanie nr 3 – 49 500,00 zł,
Zadanie nr 4 – 8 000,00 zł
Zadanie nr 5 – 51 000,00 zł
w zakresie asortymentu zawartego w poszczególnych zadaniach zamówienia podstawowego.
Rozszerzenie zamówienia w ramach opcji będzie realizowane do dnia 30.11.2018r. Wykorzystanie prawa opcji uzależnione jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Realizowanie opcjonalnej części będzie wykonywane na podstawie oświadczenia woli Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobligowany podjąć się jej realizacji w ramach przedmiotowej umowy. Realizowanie opcji będzie odbywało się w oparciu o ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawcę w formularzu cenowym tj. załączniku nr 5 do SIWZ. Zamówienie w ramach opcji będzie realizowane na tych samych warunkach co zamówienie podstawowe. Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie za dostawy w ramach prawa opcji.
Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od
zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do
Zamawiającego.
Miejscem realizacji zamówienia jest:
ZADANIE NR 1 - magazyn służby mundurowej znajdujący się na terenie 31 BLT w Poznaniu,
ul. Silniki 1,
ZADANIE NR 2 - magazyny służby czołgowo-samochodowej znajdujące się na terenie:
- 31 BLT ul. Silniki 1, 61-325 Poznań,
- JW, Zespół Zamiejscowy, 64-100 Leszno, ul. Racławicka 1,
- JW, Zespół Zamiejscowy, 63-100 Śrem, ul. Sikorskiego2.
Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia z podziałem na poszczególne
lokalizacje dla Zadania nr 2 znajduje się w formularzu cenowym dla Zadania nr
2 (Załącznik nr 5B do SIWZ)
ZADANIE NR 3 i 4 - magazyn służby żywnościowej znajdujący się na terenie
31 BLT,
ZADANIE NR 5 - magazyny służby infrastruktury znajdujące się na terenie:
- 31 BLT ul. Silniki 1, 61-325 Poznań,
- JW, Zespół Zabezpieczenia, 63-100 Śrem, ul. Sikorskiego2,
- JW, Zespół Zabezpieczenia, 64-100 Leszno, ul. Sienkiewicza2,
Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia z podziałem na poszczególne
lokalizacje dla Zadania nr 5 znajduje się w formularzu cenowym dla Zadania nr
5 (Załącznik nr 5E do SIWZ)
Do czasu odbioru materiałów przez Zamawiającego ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą materiałów ponosi Wykonawca.
Zgodnie z DECYZJĄ Nr 3/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej, produkty wyszczególnione w ZADANIU NR 1 powinny posiadać zgodnie z systemem GS1 kody kreskowe EAN-8 (osiem cyfr) dla wyrobów detalicznych o bardzo małych gabarytach w opakowaniach producenta, gdzie kod kreskowy jest umieszczony na etykiecie spinającej wyrób lub EAN-13 (trzynaście cyfr) dla wyrobów detalicznych o małych gabarytach, w opakowaniu producenta, gdzie kod kreskowy jest umieszczony na wyrobie, opakowaniu. Wyroby powinny posiadać kod kreskowy ITF-14 (czternaście cyfr) dla wyrobów umieszczanych w opakowaniach zbiorczych zawierających stałą ilość przedmiotów tego samego rodzaju, wzoru i rozmiaru.
Wykonawca zobowiązany jest do znakowania kodem kreskowym przedmioty objęte zamówieniem,
zgodnie z „Wymaganiami w zakresie znakowania kodem kreskowym przedmiotów umundurowania i wyekwipowania, odzieży ochronnej i roboczej oraz sprzętu służby mundurowej dostarczonego do resortu obrony narodowej w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”, które stanowią załącznik nr 7 do SIWZ – dotyczy tylko zad. Nr 1.
Dostawy winny być realizowane w godzinach od 8.00 do 13.00 wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać materiały każdorazowo na odrębne zamówienie Zamawiającego, określające ilość i rodzaj materiałów oraz numer umowy.
Wymagania dotyczące realizacji umowy, gwarancji, kar zawarte są w załącznikach nr 4 do SIWZ – Projekt umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.03.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się