Usługa - realizacja zadania w formie przygotowania i dostarczania (dowozu) w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2019 r. dziesięciu dwudaniowych ciepłych posiłków (obiadów) raz dziennie dla 10 osób w związku z realizacją projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1.Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa - realizacja zadania w formie przygotowania i dostarczania (dowozu) w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2019 r. dziesięciu dwudaniowych ciepłych posiłków (obiadów) raz dziennie dla 10 osób w związku z realizacją projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1.Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.
2. Wykonawca musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności cateringowej wydane w drodze decyzji właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego wydanego na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 149, 60) zezwalającej na prowadzenie działalności gastronomicznej w zakresie produkcji od surowca do wyrobu gotowego dań kulinarnych na potrzeby usług cateringowych przewożonych środkiem transportu.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie i dostarczanie gorących posiłków w naczyniach jednorazowych wraz ze sztućcami (Zamawiający dopuszcza możliwości użycia naczyń plastikowych) pod wskazany adres i we wskazanym terminie zgodnie z harmonogramem dostarczanym przez Zamawiającego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc realizacji usługi.
4. Strony dopuszczą możliwość zmiany w zakresie zamówienia ilości zestawów obiadowych. Zamawiający korzystając z prawa opcji przewiduje, że w czasie obowiązywania umowy ilość wydanych posiłków może ulec zmianie, tj. zmniejszeniu lub zwiększeniu maksymalnie o 20 % szacunkowej ilości zestawów obiadowych
5. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji, o której mowa w pkt. 4, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w tym o zapłatę odszkodowania z tytułu niezrealizowanej części zamówienia, jak również nie może być ono podstawą do odmowy wykonania zamówienia.
6. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości zestawów obiadowych, do godziny 10.00 w dniu wykonania usługi.
7. Wykonawca dostosuje posiłki do wymagań uczestników projektu w przypadku występowania wykluczeń lub nietolerancji pokarmowych (zapotrzebowanie na niestandardowe posiłki będzie zgłaszane razem z harmonogramem dostarczanym przez Zamawiającego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc realizacji usługi).
8. Minimalna wartość kaloryczna zestawu obiadowego - 1100 kcal.
9. Zestaw obiadowy składający się co najmniej 2 dań, w tym z zupy o pojemności nie mniejszej niż 300 ml.
10. Dostarczanie zestawów obiadowych od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00
do 14:00.
11. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie istotnych warunków umownych, stanowiących Załącznik nr 2
do SIWZ.
12. Wykonawca zobowiązany jest:
– do przestrzegania przepisów dotyczących: warunków zdrowotnych zbiorowego żywienia, w tym warunków i wymagań sanitarnych obowiązujących przy przechowywaniu, przygotowaniu żywności, warunków sanitarno-epidemiologicznych stawianych osobom prowadzącym działalność w zakresie zbiorowego żywienia;
– zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zgodnie z Kodeksem pracy kucharza, na czas trwania zamówienia (wymagania dot. zatrudnienia zostały określone w pkt. 17 niniejszego rozdziału);
– przygotowania posiłków zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz zasadami racjonalnego żywienia
i przestrzegania norm żywieniowych zalecanych przez Instytut Żywności i Żywienia.
13. Wspólny słownik zamówień CPV:
55520000-1 – Usługa dostarczania posiłków
55321000-6 – Usługi przygotowywania posiłków
14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
15. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
16. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.
17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY
O PRACĘ – art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
17.1 W przypadku konieczności zatrudnienia osób w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę. Warunek ten zostanie spełniony po zatrudnieniu na umowę o pracę kucharza.
17.2 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę kucharza. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania usługi i okazania umów o pracę.
17.3 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 4 dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę kucharza. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonuje osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
17.4 Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę kucharza, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie istotnych warunków umownych oraz możliwości rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych oświadczeń w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia kucharza na podstawie umowy o pracę.
17.5 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.02.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się