Wykonywanie usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasu – obserwacja lasu na terenie Nadleśnictwa Białogard z dostrzegalni pożarowych w roku 2018

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu ochrony lasu zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu ochrony przeciwpożarowej do wykonania na terenie Nadleśnictwa Białogard w roku 2018.
2) Przedmiot zamówienia został podzielony na części (dalej: „Pakiet”)
Pakiet W1 – dostrzegalnia pożarowa w leśnictwie Nosowo oddział 23-d;
Pakiet W2 – dostrzegalnia pożarowa w leśnictwie Podborsko oddział 697-h.
Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub większą ilość Pakietów.
3) Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Białogard.
3.2 Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia:
1) Podstawowe akty prawne:
‒ ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm.),
‒ ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.),
‒ rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.),
‒ rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1998 r. w sprawie określenia wzoru znaku zakazu wstępu do lasu oraz zasad jego umieszczania (Dz. U. z 1998 r. Nr 11, poz. 39),
‒ rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. 2006 Nr 58, poz. 405 z późn. zm.),
‒ rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719 z późn. zm.).
2) W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, oprócz przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca będzie obowiązany do stosowania i przestrzegania obowiązków i zasad wynikających z niżej wymienionych dokumentów:
‒ „Instrukcja ochrony lasu” – wprowadzona zarządzeniem nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 listopada 2011 r.,
‒ „Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu” - wprowadzoną zarządzeniem Nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r.,
‒ zarządzenie nr 40 Dyrektora Generalnego LP z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia ramowego wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby (zn. spr. GB-021-2/2011).
Dokumenty wskazane w pkt 1 – 2 powyżej są dostępne na stronie internetowej pod adresem http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/zamowienia_publiczne .
3.3 Wykonawca może powierzyć realizację części przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na formularzu ofertowym. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa Wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.
3.4 W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 8 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
3.5 Zamawiający zapewnia następujący sprzęt: radiotelefon z zasilaczem (1 szt.), lornetka (2 szt.), luneta (1 szt.), gaśnica proszkowa (1 szt.), dziennik obserwatora (1 szt.), kolimator (1 szt.). Pozostałe materiały, narzędzia i maszyny niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia (w tym przenośną toaletę chemiczną) zapewnia Wykonawca, chyba że w niniejszym opisie przewidziano inaczej.
3.6 Sprzęt wymieniony w zdaniu pierwszym pkt. 3.5 przekazywany będzie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcom protokołem przekazania.
3.7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1B

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.03.2018 | 08:15


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się