zapewnienie sali konferencyjnej, miejsc noclegowych oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia seminarium w dniu 22 marca 2018 r. i seminarium w dniu 23 marca 2018 r. w Krakowie, w ramach projektu „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” część Program Akredytacji Szpitali współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi mieszczące się w kategorii usług społecznych o których mowa w art. 138 h PZP. Jako, że wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 138g ust. 1 pkt 1) PZP, do niniejszego postępowania ma zastosowanie przepis art. 138o PZP. W związku z tym przepisem Zamawiający decyduje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone na podstawie przepisów ustawy PZP właściwych dla trybu przetargu nieograniczonego, poniżej kwoty wartości zamówienia określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, za wyjątkiem art. 29 ust. 3a, art. 91 ust. 2a oraz art. 94 ust. 1 i 2 PZP. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sali konferencyjnej, miejsc noclegowych oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia seminarium w dniu 22 marca 2018 r. i seminarium w dniu 23 marca 2018 r. w Krakowie. Zamawiający przewiduje udział 40 osób w każdym z seminariów (łącznie 80 osób). Zamawiający może pomniejszyć liczbę uczestników maksymalnie o 30%. O faktycznej liczbie uczestników seminarium Zamawiający poinformuje Wykonawcę w terminie do 3 dni przed datą rozpoczęcia danego seminarium. Wykonawca zapewni na koszt Zamawiającego miejsca noclegowe: • Seminarium 1 - w terminie 21/22 marca 2018 r. (1 doba hotelowa ze śniadaniem) - 36 pokoi jednoosobowych lub innych z przeznaczeniem dla jednej osoby, • Seminarium 2 - w terminie 22/23 marca 2018 r. (1 doba hotelowa ze śniadaniem) - 38 pokoi jednoosobowych lub innych z przeznaczeniem dla jednej osoby.
Zamawiający może zredukować liczbę pokoi w każdej dobie hotelowej maksymalnie o 30% pokoi.
O faktycznej liczbie wykorzystanych pokoi, o których mowa w pkt. 5.1) SIWZ Zamawiający poinformuje Wykonawcę w terminie do 3 dni przed datą rozpoczęcia danego seminarium.
Wykonawca zapewni miejsca parkingowe tj. min. 5 miejsc parkingowych (np. garaż podziemny) zarezerwowanych dla organizatorów seminarium w każdym dniu.
Wykonawca zapewni miejsca parkingowe tj. min. 5 miejsc parkingowych (np. garaż podziemny) zarezerwowanych dla uczestników seminarium w każdym dniu na ich własny koszt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SIWZZłóż ofertę


» Termin składania ofert

21.02.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się