Zamówienie na usługi społeczne zgodnie z art. 138o uPzp w zakresie rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są usługi w okresie od 22 do 27 kwietnia 2018 r. w
zakresie rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych w okresie trwania targów Hannover Messe
(Hannover, Niemcy). 2. Wielkość zamówienia szacuje się na 110 osobo dni tj. miejsca
hotelowe w pokojach jednoosobowych dla 22 osób w terminie od 22 do 27 kwietnia 2018r. (5
dób hotelowych) Lokalizacja hotelu/hoteli, w którym/których zaproponowane zostaną miejsca
noclegowe musi zapewniać możliwość przebycia trasy autokarem w godzinach szczytu z
hotelu do miejsca odbywania się wydarzenia Deutsche Messe Messegelände, 30521 Hannover
w czasie nie dłuższym niż 120 minut. Odległość będzie sprawdzana poprzez aplikację Google
Maps, z zastrzeżeniem, że zawsze pod uwagę będzie brana krótsza trasa 3. W ramach
przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do rezerwacji i sprzedaży
hotelowych usług noclegowych. Za usługę Zamawiający rozumie nocleg w pokoju
jednoosobowym wraz ze śniadaniem kontynentalnym serwowanym od godziny 7:00. Pokój
wyposażony w łazienkę, suszarkę do włosów, klimatyzację, telewizor, telefon i Internet w
każdym pokoju (dostęp do Internetu wliczony w cenę pokoju), z zagwarantowaną codzienną
usługą sprzątania oraz wymianą ręczników. Zamawiający ma możliwość modyfikacji ww.
wymogów w uzasadnionych przypadkach. 4. Cena za wynajem jednego miejsca noclegowego
wraz ze śniadaniem nie może być wyższa niż kwota limitu wynikającego z Rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce
sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 167). Wartości podane w
w/w rozporządzeniu w innej walucie niż PLN będą przeliczane na PLN wg średniego kursu
NBP na dzień publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych. 5. Nocleg wszystkich uczestników powinien odbywać się co do zasady w jednej
lokalizacji/hotelu. Zamawiający jednak dopuszcza możliwość większej ilości lokalizacji/hoteli,
pod warunkiem, że wszystkie będą spełniały wymagania zawarte w pkt. 2, 3 i 4.
6.Zamawiający zastrzega, że podane ilości osobo dni są ilościami szacunkowymi, służącymi do
skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy,
z którym Zamawiający zawrze Umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację umowy w
podanych wielkościach. Usługi dokonane w trakcie obowiązywania umowy mogą różnić się
ilościowo od podanych ilości szacunkowych (zarówno mogą być większe lub mniejsze),
jednak łączna wartość umowy nie przekroczy całkowitej wartości środków przeznaczonych
przez Zamawiającego na przedmiot zamówienia. Zamawiający gwarantuje wykonanie umowy
w 60%. 7. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy, jest określony w szczególności w
załączniku nr 5 do Ogłoszenia „Istotne postanowienia umowy”. 8. W związku z realizacją
umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, nie później niż w
terminie 3 dni od daty podpisania umowy, jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu
kopię zawartej umowy ubezpieczenia OC lub kopię polisy ubezpieczeniowej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 70
000,00 zł i utrzymywania ubezpieczenia na czas realizacji umowy. 9. Wykonawca w ramach
świadczonej usługi zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania obowiązujących w
przedmiocie zamówienia przepisów prawa oraz ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku
ich naruszenia. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi za pośrednictwem osób
posiadających stosowne kwalifikacje, umiejętności oraz spełniających wymogi przepisów
prawa jeśli takie są wymagane. 10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagań
Zamawiającego oraz obowiązków Wykonawcy został zawarty w dokumentacji zamówienia tj.
Ogłoszeniu i załącznikach. 11. Obecne zamówienie stanowi jedną z części zamówienia
podstawowego. Wartość zamówienia podstawowego (wszystkich części) stanowi wartość
mniejszą niż kwoty określone w art. 138 g ust. 1 uPzp.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.02.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się