Przetarg nieograniczony na dostawy ciekłego tlenu wraz z najmem zbiornika i parownicy

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy ciekłego tlenu wraz z dzierżawą zbiornika i parownicy szczegółowo opisane w formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 2A) stanowiącym integralną cześć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Szczegółowe zasady wykonania zamówienia zostały określone w projekcie umowy w Rozdziale XVII SIWZ.
3. Zamawiany tlen ciekły winien być produktem leczniczym dopuszczonym do obrotu na terenie Polski i zarejestrowanym w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej aktualnym na dzień składania ofert, a także posiadać Kartę Charakterystyki.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych (konieczność uzyskania kompatybilności zamawianego asortymentu)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.02.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się