Sukcesywne dostawy azotu ciekłego

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy azotu ciekłego do zbiorników stacjonarnych posiadanych przez Zamawiającego o pojemnościach 3000 litrów, 500 litrów oraz 200 litrów, zwanego dalej przedmiotem zamówienia lub asortymentem w ilości 220 000 kg (wskazana liczba kg zamawianego azotu ciekłego jest wielkością maksymalną). Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewyczerpania całości asortymentu w okresie trwania umowy, a tym samym pełnej kwoty umowy. W takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone w oparciu o faktyczną, ostateczną liczbę dostarczonych kg azotu ciekłego, obliczone na podstawie cen jednostkowych wymienionych w ofercie Wykonawcy. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
2) Dostawy azotu ciekłego będą odbierane przez Zamawiającego sukcesywnie w czasie trwania umowy i wykonywane transportem Wykonawcy na podstawie zamówień składanych telefonicznie lub drogą mailową.
3) Zakup i odbiór azotu ciekłego odbywał się będzie na zasadzie napełniania zbiorników stacjonarnych Zamawiającego.
4) Przedmiot umowy winien być wysokiej jakości - zawartość dostarczonego azotu ciekłego - czystość min. 99,99%.
5) Realizacja przedmiotu zamówienia polegała będzie na sukcesywnym dostarczaniu azotu ciekłego (wg. bieżących potrzeb Zamawiającego na podstawie zamówień) i swym zakresem będzie obejmowała: dostawę transportem Wykonawcy, wykonanie przez Wykonawcę odpowiednich przyłączy do zbiorników stacjonarnych będących własnością Zamawiającego, znajdujących się na terenie Katowic oraz Chorzowa oraz napełnienie azotem ciekłym zbiorników. Zamawiający posiada 4 zbiorniki:
a) zbiornik o poj. 3000 litrów znajduje się przy budynku Instytutu Fizyki UŚ, ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice,
b) zbiornik o poj. 200 litrów znajduje się w Zakładzie Krystalografii przy ul. Bankowej 14, 40-007 Katowice.,
c) Zbiornik o poj. 3000 litrów znajduje się na terenie Szkoły Zarządzania UŚ w Chorzowie, ul. 75 Pułku Piechoty 1, 41-500 Chorzów,
d) Zbiornik o poj. 500 litrów znajduje się przy budynku Szkoły Zarządzania U.Ś. w Chorzowie, ul. 75 Pułku Piechoty 1, 41-500 Chorzów.
6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
7) Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego wg. bieżących potrzeb, przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 27.03.2018 r. lub do momentu wyczerpania maksymalnej liczby kg azotu ciekłego podanej przez Zamawiającego, w zależności od tego, które z wyżej wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej. Termin realizacji poszczególnych zamówień nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych od daty przekazania zamówienia Wykonawcy.
8) Miejsce realizacji zamówienia:
a) Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, ul. Uniwersytecka 4, 40 – 007 Katowice – 1 zbiornik;
b) Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie, ul. 75 Pułku Piechoty 1, 41- 500 Chorzów – 2 zbiorniki;
c) Zakład Krystalografii, ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice – 1 zbiornik.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.02.2018 | 10:30


» Lokalizacja

ul. Bankowa 12
Katowice 40007
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12
Katowice 40007
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się