Dostawy środków czystości

» Opis zapytania

Dostawy środków czystości z podziałem na dwa Zadania, tj.: 1. Zadanie nr 1 obejmuje dostawy środków czystości - chemia gospodarcza, środki czystości określone w Załączniku nr 1A.1. do SIWZ - Asortyment zamówienia - Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz Ofertowy; 2. Zadanie nr 2 obejmuje dostawy środków czystości - chemia profesjonalna określone w Załączniku nr 1A.2. do SIWZ - Asortyment zamówienia - Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz Ofertowy. Szczegółowe wymagania jak i obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia zawarte zostały w treści SIWZ oraz w treści wzoru umowy stanowiącym jej integralną część. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Za ofertę częściową uznaje się ofertę obejmującą zakresem dane Zadanie zgodnie z dokonanym podziałem przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego określonym w pkt. 1 rozdziału III SIWZ oraz w Załączniku nr 1A.1. i 1A.2.do SIWZ - Asortyment zamówienia - Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno i dwa Zadania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.02.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się