050/R/DZZ/18 Wyroby kaletnicze i skórzane ochraniacze ciała

» Opis zapytania

Aktualizacja harmongramu:

Data: 22.02.2018 Godzina rozpoczęcia aukcji: 12:00 Termin składania ofert: 14.02.2018 23:59


1. Warunkiem udziału w aukcji elektronicznej jest rejestracja konta na Platformie Marketplanet OnePlace (https://oneplace.marketplanet.pl) najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Ogłoszenia o opublikowanych aukcjach znajdują się na stronie https://oneplace.marketplanet.pl Rejestracja oraz udział w aukcji są bezpłatne. 2. Warunkiem udziału w aukcji jest złożenie przez Oferenta oświadczenia (zostało zamieszczone w załączniku do ogłoszenia ): - o zapoznaniu się z treścią Regulaminu (dostępnego pod adresem www.jsw.pl/onas/dokumenty/regulaminy-i-akty-prawne/) i wzoru umowy (został zamieszczony w załączniku do ogłoszenia) oraz bezwarunkowej ich akceptacji - o zapoznaniu się ze specyfikacją techniczną przedmiotu zamówienia oraz potwierdzeniu spełnienia warunków udziału w aukcji. 3. Warunkiem udziału jest wniesienie wadium zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert oraz przesłanie potwierdzenia wpłaty na następujący adres e-mail: dokumentacja@zwp.jsw.pl Wysokość wadium: 27 300,00 zł PLN Wadium należy wnieść w jednej z następujących form: - w pieniądzu, tj. przelewem na adres: Jastrzębska Spółka Węglowa Zakład Wsparcia Produkcji ul. Towarowa 1 44-330 Jastrzębie – Zdrój, nr rachunku PKO BP S.A. nr konta 49 1020 2498 0000 8702 0443 8792 z dopiskiem „wadium aukcja nr 050/R/DZZ/18” - w gwarancji bankowej, w gwarancji ubezpieczeniowej, - w poręczeniu bankowym, - zaliczeniu zobowiązań JSW S.A. wobec oferenta.

W przypadku wadium w formie zaliczenia zobowiązań JSW S.A. wobec oferenta, oferent zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia (załącznik do ogłoszenia) o zgodzie na zablokowanie na czas trwania postępowania, odpowiedniej kwoty wierzytelności do zapłaty stanowiącej zabezpieczenie z tytułu wadium. Blokadzie podlegają w pierwszej kolejności wierzytelności wymagalne, a w przypadku ich braku wierzytelności niewymagalne, z terminem płatności najwcześniej przypadającym. Wskazane należności powinny być istniejące i bezsporne co do zasadności i wysokości. W tym celu Oferent składa do CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) stosowne oświadczenie (w 3
egzemplarzach). CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) potwierdza oświadczenie zgodnie z zasadami reprezentacji i dokonuje odpowiednich księgowań (jeden egzemplarz oświadczenia Oferent dołącza do składanej oferty, drugi pozostaje do jego dyspozycji natomiast trzeci pozostaje w CUW JSW S.A. – Sekcja Rozliczeń z Dostawcami). Osobą zajmującą się blokadą wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. jest Pani Dorota Siedlaczek – tel. 32 756 4582.

Wadium musi zabezpieczyć ofertę przez okres minimum 90 dni od daty otwarcia ofert. Wadium w formie przelewu na rachunek bankowy uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli wpłynie na konto bankowe przed upływem terminu składania ofert, w sposób umożliwiający weryfikację skutecznego wniesienia wadium przez Zamawiającego. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia bankowego uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli zostanie złożone przed terminem składania ofert w kasie Zakładu Wsparcia Produkcji. Wadium w powyższych formach należy wystawić na JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie Zdrój -- Beneficjent. W szczególności treść gwarancji lub poręczenia powinna zawierać: a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty wadium na pierwsze Żądanie Zamawiającego (bez dodatkowych procedur i dokumentów) w sytuacjach określonych w § 19 "Regulaminu określającego sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych", b) wskazanie sumy gwarancyjnej/poręczenia, c) wskazanie Zamawiającego, jako beneficjenta gwarancji/poręczenia, d) wskazanie Oferenta, jako zleceniodawcy gwarancji/poręczenia, e) określenie terminu ważności gwarancji/poręczenia. Poręczenie lub gwarancja, których treść nie będzie spełniać wymogów wskazanych w poprzednim ustępie skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania, zgodnie z § 37 "Regulaminu ..." W przypadku składania oferty w formie papierowej kopię dowodu wniesienia wadium można załączyć do oferty. Zwrot wadium Zamawiający zwraca wadium Oferentom, których oferty nie zostały wybrane do realizacji przedmiotu zamówienia niezwłocznie po zakończeniu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 10 dni po rozstrzygnięciu przetargu. Oferentowi, który wygrał przetarg, zamawiający zwraca wadium w terminie 10 dni po zawarciu umowy. Wadium zwraca się w tej samej formie w jakiej zostało wniesione, tj.: - w pieniądzu przelewem na konto Oferenta, - gwarancję bankową, ubezpieczeniową oraz poręczenie bankowe stawia się do dyspozycji Oferenta i są do odbioru w miejscu ich złożenia przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta.

4. Warunkiem dopuszczenia do aukcji jest przesłanie: a) dane Oferenta tj. pełna nazwa kontrahenta, skrót nazwy kontrahenta, NIP, REGON, pełny adres pocztowy, numer telefonu, numer fax., e-mail, nr konta na które zamawiający dokona zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu (w przypadku gdy wymagane jest wniesienie wadium) oraz proponowaną cenę za przedmiot postępowania, b) oryginał lub kserokopia poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c) oryginał lub kserokopia poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, d) oryginał lub kserokopia poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Oferent nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, e) oświadczenie, że należności wynikające z umowy, w tym odsetki, nie mogą być przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż) lub przedmiotem zastawu rejestrowego bez pisemnej zgody Zarządu JSW S.A. oraz nie dopuszcza się udzielania pełnomocnictwa inkasowego do ich dochodzenia f) oświadczenie, że Oferent nie będzie zatrudniał do wykonania przedmiotu umowy zamówienia realizowanego w Zakładach JSW S.A. pracowników zatrudnionych w Zakładach JSW S.A. g) oświadczenie o zapoznaniu się z „Regulaminem określającym sposób postępowania przetargowego na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz zawierania umów w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych” i zapoznaniu się z Wymaganiami Ofertowymi oraz ich akceptacją, h) oświadczenie, że w stosunku do Oferenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację przez Zamawiającego informacji o rozstrzygnięciu postępowania, j) oświadczenie, że Wykonawca zapewnia wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami oraz innymi aktami prawnymi obowiązującymi w zakresie realizowanego przedmiotu, zamówienia, a także przejmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki związane z nieprzestrzeganiem lub naruszeniem zasad wynikających z tych przepisów, k) oświadczenie, że w przypadku wytworzenia odpadów Wykonawca zobowiązuje się do ich zagospodarowania we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z zasadami określonymi w aktualnie obowiązującej ustawie o odpadach (nie dotyczy odpadów wydobywczych oraz odpadów złomu), l)oświadczenie, że w okresie ostatnich 3 lat przed datą składania ofert, nie został wydany prawomocny wyrok sądu, z którego wynika, że zamawiającemu przysługuje roszczenie od oferenta. m) oświadczenie, że oferowany przedmiot postępowania jest wolny od wad prawnych, oraz praw majątkowych osób trzecich.

W przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Oferent wskazuje w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny zostać oznaczone i umieszczone w osobnej, wewnętrznej kopercie z napisem „tajemnica przedsiębiorstwa”. Niedopuszczalne jest zastrzeżenie informacji dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu wykonawcy,
a także informacji dotyczących ceny lub wynagrodzenia, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie fizycznych.

Warunkiem dopuszczenia Oferenta do aukcji jest złożenie wymaganych dokumentów oraz potwierdzających wniesienie ustalonego wadium w formie papierowej na adres: JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji ul. Towarowa 1 44-330 Jastrzębie-Zdrój w zaklejonej kopercie z dopisanym numerem aukcji. Dopuszcza się przesłanie scanów ww. dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem tylko w wersji PDF na następujący adres mail: dokumentacja@zwp.jsw.pl - w temacie proszę podać numer aukcji. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Brak wymaganych dokumentów lub brak wniesienia wadium wyklucza Oferenta z przystąpienia do aukcji elektronicznej. Oferent związany jest ofertą do chwili zawarcia umowy lub unieważnienia aukcji, jednak nie krócej niż przez okres 90 dni. Wszelkie oświadczenie przesłane w formie scanów powinny być dostarczone w wersji papierowej do Zamawiającego.


UWAGA: WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO AUKCJI JEST PRZESŁANIE OFERTY TECHNICZNEJ WRAZ Z DOKUMENTACJĄ NA PODANY ADRES MAILOWY: dokumentacja@zwp.jsw.pl LUB OSOBIŚCIE DO KANCELARII GŁÓWNEJ W TERMINIE SKŁADANIA OFERT. BRAK STOSOWNYCH DOKUMENTÓW WYKLUCZA FIRMĘ Z DALSZEGO UCZESTNICTWA W AUKCJI.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.02.2018 | 23:59


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne
  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się