Zakup rękawic na rok 2018 dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Szczegółowy przedmiot i zakres zamówienia oraz wymagania techniczne zawiera Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ i do projektu Umowy.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: Zamawiający nie określił warunków udziału w Postępowaniu zakupowym.
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę z postępowania zakupowego o udzielenie zamówienia jeżeli:
1. Wykonawca nie wykazał braku podstaw wykluczenia, poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ;
2. Wykonawca nie wykonał Umowy zawartej przez Zamawiającego lub inne Spółki z GK PGE lub wykonał ją nienależycie;
3. Wykonawca znajduje się na liście Wykonawców niekwalifikowanych, zgodnie z PROG 00051/B Procedura Ogólna – System Oceny i Kwalifikacji Wykonawców w Grupie Kapitałowej PGE;
4. Ogłoszono upadłość bądź likwidację Wykonawcy, lub w stosunku do Wykonawcy wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne;
5. Złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego Postępowania zakupowego;
6. Wykonawca nie daje rękojmi należytego wykonania Zakupu z uwagi na prowadzone przeciwko niemu lub członkom organów spółki Wykonawcy postępowanie o popełnienie
przestępstwa;
7. Wykonawca bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w Postępowaniu zakupowym;
8. W Postępowaniu zakupowym Zamawiający może również zdecydować o wykluczeniu Wykonawcy, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo:
8.1. o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
8.2. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
8.3. skarbowe.
Powyższe dotyczy również Wykonawców będących osobami fizycznymi.
9. W Postępowaniu zakupowym, Zamawiający może również zdecydować o wykluczeniu Wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary lub wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.
Informacje o wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert: Część 1:
Cena - 100,00%
Częćś 2:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów w Rogowcu
Termin wykonania zamówienia: Przedmiot umowy będzie realizowany sukcesywnie na podstawie zamówień cząstkowych w zależności od potrzeb Zamawiającego, począwszy od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2018 r.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Izabela Stępień
Telefon kontaktowy: 44 737 73 31

Pliki do pobrania:Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.02.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się