Dostawa papieru toaletowego, ręczników papierowych, podajników i pojemników oraz włókniny białej do Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru toaletowego, ręczników papierowych, podajników i pojemników oraz włókniny białej do Szpitali Pomorskich Sp. z o.o., których szacunkową ilość określa formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1a do SIWZ.
2. Zamówienie obejmuje cztery zadania częściowe:
Pakiet nr 1 – Papier toaletowy;
Pakiet nr 2 – Ręczniki papierowe;
Pakiet nr 3 – Podajniki i pojemniki;
Pakiet nr 4 – Włóknina biała.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w formularzu cenowym, który stanowi Załącznik nr 1a do SIWZ.
4. Dostawy świadczone będą dla Szpitali Pomorskich Sp. z o. o. dla następujących lokalizacji Zamawiającego:
a) 81-519 Gdynia ul. Powstania Styczniowego 1,
b) 81-348 Gdynia ul. Wójta Radtkego 1.
5. Dostawy odbywać się będą dwa razy w miesiącu, z podziałem na lokalizacje, w maksymalnym terminie do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia. Zamawiający dopuszcza, w wyjątkowych sytuacjach, możliwość składania dodatkowych zamówień asortymentu, z dostawą w maksymalnym terminie do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.
6. Dostawy odbywać się będą do:
• Magazynu Centralnego Szpitala w lokalizacji przy ul. Powstania Styczniowego 1, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach między 7:00 a 13:00,
lub
• Magazynu Bielizny Szpitala w lokalizacji przy ul. Wójta Radtkego 1, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach między 7:00 a 13:00,
na podstawie zamówień składanych drogą mailową przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
7. Dostawa obejmuje transport do magazynu Szpitala wraz z wniesieniem towaru do budynku Magazynu oraz rozładunek do wyznaczonego pomieszczenia.
8. Dostawa obejmuje ubezpieczenie towaru w trakcie transportu do siedziby zamawiającego oraz w trakcie wnoszenia towaru do budynku i rozładunku w wyznaczonym pomieszczeniu.
9. Dostawy odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wszelkie koszty związane z transportem zamówionego asortymentu do Zamawiającego wraz z kosztami utrzymania pojazdów Wykonawcy, ponosi Wykonawca.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian ilościowych zamawianych produktów w zakresie poszczególnych pozycji w granicach nie większych niż 25% różnicy dla każdej z pozycji w ramach danego pakietu zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Szpitali Pomorskich. Zamawiający będzie uprawniony do zwiększania lub zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych wyszczególnionych w tabeli, z uwzględnieniem zapisu w pkt. 5, pod warunkiem iż wartość umowy brutto NIE ULEGNIE ZMIANIE.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu. Zamawiający wykorzysta 75% ilości asortymentu określonej w poszczególnych pozycjach pakietów. Pozostałe 25% ilości asortymentu określonej w poszczególnych pozycjach Zamawiający wykorzysta w razie zaistnienia takiej potrzeby. Z tytułu nie wykorzystania pełnej ilości asortymentu nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze.
12. W przypadku przedmiotu zamówienia lub jego elementu określonego przy pomocy nazw handlowych Zamawiający dopuszcza składanie ofert na asortyment równoważny pod każdym względem. W przypadku asortymentu równoważnego Wykonawca jest zobowiązany określić jego nazwę handlową. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania Wykonawcy pod kątem spełniania warunków i wymagań określonych w umowie.
14. Nazwa przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 33.76.00.00-5 (papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety), 39.29.00.00-1 (wyposażenie różne).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.01.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się