Dostawy tlenu medycznego w okresie 3 lat, w butlach Zamawiającego, oraz świadczenie usług legalizacji i napraw butli dla ŚCRMiTS w Kielcach

» Opis zapytania

.Przedmiotem zamówienia są Dostawy tlenu medycznego w okresie 3 lat, w butlach
Zamawiającego, oraz świadczenie usług legalizacji i naprawy butli dla ŚCRMiTS
w niżej podanych ilościach:
Pojemność butli Jednostka
miary Ilość sztuk
1,6 m³ szt. 3072
0,3 m³ szt. 561
0,5 m³ szt. 1698
Naprawa butli szt. 90
Legalizacja butli szt. 144
Dostosowanie butli do
wymogów farmaceutycznych szt. 15
Powietrze sprężone 5 l szt. 87

Zamawiający wymaga dostaw tlenu medycznego w jednostkach miary takich jak w opisie przedmiotu zamówienia i formularzu cenowym.
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga załączenia do oferty kart charakterystyki, jak również załączenia do oferty Świadectwa rejestracji tlenu medycznego w rejestrze Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych lub równoważnego.
Pozwolenia Głównego Inspektora Sanitarnego na wytwarzanie produktu medycznego i prowadzenie hurtowni farmaceutycznej mogą być dostarczone wraz z ofertą i poświadczone o ich autentyczności przez Wykonawcę lub dostarczone na wezwanie Zamawiającego od Wykonawcy , którego oferta zostanie wybrana.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.02.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się