Dostawa podłoży mikrobiologicznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie na rok 2018

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa podłoży mikrobiologicznych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie na rok 2018. Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postaci formularza ofertowego i formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 1a i 1b do siwz), który określa potrzeby asortymentowo – ilościowe Zamawiającego w okresie do 14 grudnia 2018 r. W załączniku nr 1a i 1b określono wymogi jakie musi spełniać oferowany przedmiot zamówienia. Planowany termin związania umową – do dnia 14 grudnia 2018 r. – obejmuje dostawy przedmiotu zamówienia wg odrębnych (sukcesywnych) zamówień dokonywanych przez Zamawiającego. Dostawy winny być realizowane transportem i w opakowaniach Wykonawcy (bądź producenta) do magazynu wskazanego przez Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.01.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się