Tamy odgradzające samonośne wypełnione pianą bardzo wysoko spienialną

» Opis zapytania

Data: 26.01.2017
Godzina rozpoczęcia aukcji: 12:00
Termin składania ofert: 18.01.2017 23:59

1. Warunkiem udziału w aukcji elektronicznej jest rejestracja konta na Platformie Marketplanet
OnePlace (https://oneplace.marketplanet.pl) najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji.
Ogłoszenia o opublikowanych aukcjach znajdują się na stronie https://oneplace.marketplanet.pl
Rejestracja oraz udział w aukcji są bezpłatne.
2. Warunkiem udziału w aukcji jest złożenie przez Oferenta oświadczenia i formularz
ofertowy(zostało zamieszczone w załączniku do ogłoszenia ):
- o zapoznaniu się z treścią Regulaminu (dostępnego pod adresem
www.jsw.pl/onas/dokumenty/regulaminy-i-akty-prawne/) i wzoru umowy (został zamieszczony
w załączniku do ogłoszenia) oraz bezwarunkowej ich akceptacji
- o zapoznaniu się ze specyfikacją techniczną przedmiotu zamówienia oraz potwierdzeniu
spełnienia warunków udziału w aukcji.
3. Warunkiem udziału jest wniesienie wadium zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert
oraz przesłanie potwierdzenia wpłaty na następujący adres e-mail:
dokumentacja@zwp.jsw.pl
Wysokość wadium: 19 900,00 PLN
Wadium należy wnieść w jednej z następujących form:
- w pieniądzu, tj. przelewem na adres: Jastrzębska Spółka Węglowa Zakład Wsparcia Produkcji
ul. Towarowa 1 44-330 Jastrzębie – Zdrój, nr rachunku PKO BP S.A. nr konta 49 1020 2498 0000
8702 0443 8792 z dopiskiem „wadium aukcja nr 030/R/RDZZ/18”.
- w gwarancji bankowej, w gwarancji ubezpieczeniowej,
- w poręczeniu bankowym,
- zaliczeniu zobowiązań JSW S.A. wobec oferenta.
W przypadku wadium w formie zaliczenia zobowiązań JSW S.A. wobec oferenta, oferent
zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia (załącznik do ogłoszenia) o zgodzie na
zablokowanie na czas trwania postępowania, odpowiedniej kwoty wierzytelności do zapłaty
stanowiącej zabezpieczenie z tytułu wadium.
Blokadzie podlegają w pierwszej kolejności wierzytelności wymagalne, a w przypadku ich braku
wierzytelności niewymagalne, z terminem płatności najwcześniej przypadającym. Wskazane
Strona 5 z 8
należności powinny być istniejące i bezsporne co do zasadności i wysokości. W tym celu Oferent
składa do CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) stosowne oświadczenie (w 3
egzemplarzach). CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) potwierdza oświadczenie zgodnie
z zasadami reprezentacji i dokonuje odpowiednich księgowań (jeden egzemplarz oświadczenia
Oferent dołącza do składanej oferty, drugi pozostaje do jego dyspozycji natomiast trzeci pozostaje
w CUW JSW S.A. – Sekcja Rozliczeń z Dostawcami).
Osobą zajmującą się blokadą wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. jest Pani Dorota Siedlaczek
– tel. 32 756 4582.
Wadium musi zabezpieczyć ofertę przez okres minimum 90 dni od daty otwarcia ofert.
Wadium w formie przelewu na rachunek bankowy uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli
wpłynie na konto bankowe przed upływem terminu składania ofert, w sposób umożliwiający
weryfikację skutecznego wniesienia wadium przez Zamawiającego.
Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia
bankowego uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli zostanie złożone przed terminem składania
ofert w kasie Zakładu Wsparcia Produkcji.
Wadium w powyższych formach należy wystawić na JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji,
ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie Zdrój -- Beneficjent. W szczególności treść gwarancji lub
poręczenia powinna zawierać:
a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty wadium
na pierwsze Żądanie Zamawiającego (bez dodatkowych procedur i dokumentów) w sytuacjach
określonych w § 19 "Regulaminu określającego sposób postępowania przetargowego oraz
zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A.
nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych",
b) wskazanie sumy gwarancyjnej/poręczenia,
c) wskazanie Zamawiającego, jako beneficjenta gwarancji/poręczenia,
d) wskazanie Oferenta, jako zleceniodawcy gwarancji/poręczenia,
e) określenie terminu ważności gwarancji/poręczenia.
Poręczenie lub gwarancja, których treść nie będzie spełniać wymogów wskazanych w poprzednim
ustępie skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania, zgodnie z § 37 "Regulaminu ..."
W przypadku składania oferty w formie papierowej kopię dowodu wniesienia wadium można
załączyć do oferty.
Zwrot wadium Zamawiający zwraca wadium Oferentom, których oferty nie zostały wybrane do
realizacji przedmiotu zamówienia niezwłocznie po zakończeniu przetargu, nie później jednak niż
w ciągu 10 dni po rozstrzygnięciu przetargu.
Oferentowi, który wygrał przetarg, zamawiający zwraca wadium w terminie 10 dni po zawarciu
umowy.
Wadium zwraca się w tej samej formie w jakiej zostało wniesione, tj.:
- w pieniądzu przelewem na konto Oferenta,
- gwarancję bankową, ubezpieczeniową oraz poręczenie bankowe stawia się do dyspozycji
Oferenta i są do odbioru w miejscu ich złożenia przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
4. Warunkiem dopuszczenia do aukcji jest przesłanie:
a) dane Oferenta tj. pełna nazwa kontrahenta, skrót nazwy kontrahenta, NIP, REGON, pełny adres
pocztowy, numer telefonu, numer fax., e-mail, nr konta na które zamawiający dokona zwrotu
wadium wniesionego w pieniądzu (w przypadku gdy wymagane jest wniesienie wadium) oraz
proponowaną cenę za przedmiot postępowania,
Strona 6 z 8
b) oryginał lub kserokopia poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem aktualnego
odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) oryginał lub kserokopia poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem aktualnego
zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu
podatków, opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d) oryginał lub kserokopia poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem aktualnego
zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Oferent nie zalega z opłacaniem
opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert,
e) oświadczenie, że należności wynikające z umowy, w tym odsetki, nie mogą być przedmiotem
obrotu (cesja, sprzedaż) lub przedmiotem zastawu rejestrowego bez pisemnej zgody Zarządu JSW
S.A. oraz nie dopuszcza się udzielania pełnomocnictwa inkasowego do ich dochodzenia
f) oświadczenie, że Oferent nie będzie zatrudniał do wykonania przedmiotu umowy zamówienia
realizowanego w Zakładach JSW S.A. pracowników zatrudnionych w Zakładach JSW S.A.
g) oświadczenie o zapoznaniu się z „Regulaminem określającym sposób postępowania
przetargowego na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz zawierania umów w Jastrzębskiej
Spółce Węglowej S.A. nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych” i zapoznaniu
się z Wymaganiami Ofertowymi oraz ich akceptacją,
h) oświadczenie, że w stosunku do Oferenta nie toczy się postępowanie upadłościowe
lub likwidacyjne,
i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację przez Zamawiającego informacji
o rozstrzygnięciu postępowania,
j) oświadczenie, że Wykonawca zapewnia wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami oraz
innymi aktami prawnymi obowiązującymi w zakresie realizowanego przedmiotu, zamówienia,
a także przejmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki związane z nieprzestrzeganiem lub
naruszeniem zasad wynikających z tych przepisów,
k) oświadczenie, że w przypadku wytworzenia odpadów Wykonawca zobowiązuje się do ich
zagospodarowania we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z zasadami określonymi
w aktualnie obowiązującej ustawie o odpadach (nie dotyczy odpadów wydobywczych oraz
odpadów złomu),
l)oświadczenie, że w okresie ostatnich 3 lat przed datą składania ofert, nie został wydany
prawomocny wyrok sądu, z którego wynika, że zamawiającemu przysługuje roszczenie od
oferenta.
m) oświadczenie, że oferowany przedmiot postępowania jest wolny od wad prawnych, oraz praw
majątkowych osób trzecich.
W przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Oferent wskazuje w ofercie
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny zostać oznaczone
Strona 7 z 8
i umieszczone w osobnej, wewnętrznej kopercie z napisem „tajemnica przedsiębiorstwa”.
Niedopuszczalne jest zastrzeżenie informacji dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu wykonawcy,
a także informacji dotyczących ceny lub wynagrodzenia, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie fizycznych.
Warunkiem dopuszczenia Oferenta do aukcji jest złożenie wymaganych dokumentów oraz
potwierdzających wniesienie ustalonego wadium w formie papierowej na adres:
JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji
ul. Towarowa 1
44-330 Jastrzębie-Zdrój
w zaklejonej kopercie z dopisanym numerem aukcji. Dopuszcza się przesłanie scanów ww.
dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem tylko w wersji PDF na następujący adres
mail: dokumentacja@zwp.jsw.pl - w temacie proszę podać numer aukcji.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Brak wymaganych dokumentów lub brak
wniesienia wadium wyklucza Oferenta z przystąpienia do aukcji elektronicznej. Oferent związany
jest ofertą do chwili zawarcia umowy lub unieważnienia aukcji, jednak nie krócej niż przez okres
90 dni.
Wszelkie oświadczenie przesłane w formie scanów powinny być dostarczone w wersji papierowej
do Zamawiającego.
UWAGA: WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO AUKCJI JEST PRZESŁANIE OFERTY TECHNICZNEJ WRAZ
Z DOKUMENTACJĄ NA PODANY ADRES MAILOWY: dokumentacja@zwp.jsw.pl LUB OSOBIŚCIE DO
KANCELARII GŁÓWNEJ W TERMINIE SKŁADANIA OFERT. BRAK STOSOWNYCH DOKUMENTÓW
WYKLUCZA FIRMĘ Z DALSZEGO UCZESTNICTWA W AUKCJI.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.01.2018 | 23:59


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się