Dostawa środków chemicznych do procesów uzdatniania wody w 2018 roku

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa środków chemicznych do procesów uzdatniania wody dla obiektu będącego w eksploatacji przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. tj. Stacji Uzdatniania Wody w Lubaszowej
2. Zamówienie obejmuje dostawę PAX XL 10 Chlorek poliglinu – załącznik nr 6 do SIWZ
Szacunkowe zapotrzebowanie ok. 48 800 kg

Uwaga! Szacunkowa ilość zamawianego środka chemicznego jest ustalona na podstawie zużycia w 2017r. i ma charakter jedynie orientacyjny służący do porównania ofert, w żadnym przypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie pobrania przewidywanej ilości środków chemicznych. Zamawiający dokona zapłaty za faktycznie pobrane ilości.

3. Wymagania dotyczące dostawy:
a. Każdorazowa sprzedaż środków chemicznych będzie dokonywana wg cen podanych przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym – Załącznik nr 2.
b. W trakcie obowiązywania umowy Wykonawca nie może zmienić cen podanych w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.
c. Dowodem zrealizowania dostawy będą faktury wystawione na Zamawiającego zawierające opis dotyczący co najmniej nr i daty zlecenia dostawy.
d. Wraz z dostawą będą dostarczane świadectwa jakości towaru – karty charakterystyki.
e. Wystawione faktury każdorazowo będą podpisane przez Wykonawcę i upoważnionego pracownika Zamawiającego po sprawdzeniu ilości i rodzaju dostarczonego środka chemicznego.
f. Środki chemiczne będą dostarczane przez Wykonawcę i na jego koszt na obiekt Zamawiającego tj. Stację Uzdatniana Wody w Lubaszowej (33-172 Siedliska 1).
g. Zamówienia będą składane drogą elektroniczną pod adres wskazy w Formularzu ofertowym
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość dostarczania przez Wykonawcę innych (zamiennych) środków chemicznych jak wskazano w pkt 2 Rozdziału 2.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.01.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się