Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa polegająca na przygotowywaniu i dostarczaniu dwudaniowych obiadów dla osób dorosłych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i wydawanie 68 dwudaniowych posiłków dziennie, dla osób dorosłych - klientów Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach, wraz z zapewnieniem miejsca (lokalu) do ich spożycia (wydania), w okresie od 1 lutego 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
1.Realizacja przedmiotu zamówienia na terenie Miasta Niepołomice, odbywać się będzie w lokalu, w którym klienci będą mogli spożywać posiłki, a na wyraźne życzenie uprawnionego, w lokalu tym będą wydawane posiłki.
2. Lokal, o którym mowa w pkt 2, musi znajdować się na terenie Miasta Niepołomice - w jego centrum lub jego pobliżu, tak aby osoby korzystające z posiłków - mieszkańcy Miasta, mogli swobodnie dojść pieszo.
3. Realizacja przedmiotu zamówienia poza granicami Miasta Niepołomice, odbywać się będzie w lokalach / pomieszczeniach, w których będą jedynie wydawane posiłki. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie mógł zapewnić lokalu / pomieszczenia, w którym będą wydawane posiłki, jak również w przypadku, w którym uprawniony ze względu na zły stan zdrowia nie będzie mógł samodzielnie odebrać posiłku, realizacja przedmiotu zamówienia będzie się odbywać poprzez dostawy posiłków do miejsc wskazanych przez Zamawiającego.
4. Żywienie osób odbywać się będzie w dni robocze, od poniedziałku do soboty,
w tym także w okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich.
5. Posiłki wydawane będą jedynie osobom uprawnionym na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach.
6. Lista osób, na rzecz, których Wykonawca ma świadczyć posiłki zostanie przekazana Wykonawcy w dniu zawarcia umowy.
7. Zamawiający może dokonywać korekty listy, tzn. będzie ją na bieżąco aktualizował w trakcie trwania roku - w przypadku objęcia pomocą kolejnych osób
lub w przypadku utraty przez nich prawa do świadczenia.
8. Doręczenie korekty listy osób, na rzecz których Wykonawca ma świadczyć posiłki, nastąpi z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, za pomocą komunikacji elektronicznej (wiadomość e - mail), telefonicznie, bądź za pośrednictwem faksu, a w szczególnych przypadkach korekta liczby osób, którym Wykonawca będzie zobowiązany wydać posiłki może nastąpić w dniu realizacji zamówienia, nie później jednak niż do godziny 9. 00.
9. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy wydawanych posiłków.
10. Ciepły posiłek - dwudaniowy obiad, składać się będzie z:
a) zupa z wkładką - gramatura 350g,
b) oraz drugie danie jarskie lub mięsne z surówką.
Drugie danie składać się będzie z:
- ziemniaków (gramatura 250g) lub zamiennika (ryż, kasza, makaron, kluski) - gramatura 150g,
- mięsa (gulasz, potrawka z kurczaka, klopsy, kotlet schabowy, kotlet z piersi kurczaka, ryba w panierce lub bez itp.) - gramatura wkładu mięsnego lub rybnego - 150g,
- surówki (marchew na ciepło lub surowa, buraczki zasmażane, na zimno, kapusta zasmażana, zestaw surówek itp.) - gramatura - 150g,
albo - nie częściej niż raz na tydzień - innych potraw (tj. np. naleśniki, pierogi ruskie, z serem, owocami, makaron z serem, itp.) lub dania półmięsnego (tj. np. bigos, fasolka po bretońsku, łazanki z kapustą itp.) - gramatura - 350g.
- w przypadku spożywania posiłku w lokalu dodatkowo kompot lub sok - gramatura 250g.
11. Posiłki muszą być smaczne, urozmaicone (nie mogą powtarzać się w ciągu tygodnia), sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej oraz normami sanitarnymi dla żywienia zbiorowego, wysokiej jakości co do wartości odżywczej, gramatury, jak i estetyki oraz spełniać wymóg dostosowywania posiłków do norm oraz rekomendacji Instytutu Żywności i Żywienia.
12.Oferowany asortyment winien być zgodny z zapotrzebowaniem na wartości energetyczne i odżywcze osób dorosłych. Świadczenie usług żywieniowych powinno być zgodne z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz. U.
z 2017 r., poz. 149), zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego
i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i żywienia, jakie obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego oraz jakości zdrowotnej żywności.
13.Wykonawca zobowiązuje się do przygotowywania posiłków pod nadzorem dietetyka, który uwzględniając przedział wiekowy osób, dla który realizowane będą posiłki dopasuje ich wartość energetyczną, kaloryczną oraz różnorodność do odbiorców posiłków. Okoliczność ta zostanie potwierdzona przez dietetyka pisemnie.
14.Wykonawca musi zapewnić miejsce (bazę lokalową) do wydawania i spożywania posiłków zgodnie z wymaganiami w tym zakresie oraz wymogami dot. żywienia zbiorowego.
15.Wydawanie i dostawa posiłków realizowana będzie w godzinach pomiędzy 12:00
a 15:00.
16.Wykonawca zapewnia utrzymanie czystości i porządku w miejscu wydawania i spożywania posiłków, a także niezbędne naczynia i sztućce. W czasie wydawania posiłków odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób korzystających z posiłków ponosi Wykonawca.
17.Wykonawca będzie zapewniać dostawę posiłków we własnym zakresie (własnym środkiem transportu) i na własny koszt, zaś dostawa oraz posiłek wydawany będzie w naczyniach ze sztućcami jednorazowego użytku, szczelnie zamykanych dla każdego uprawnionego oddzielnie, z utrzymaniem odpowiedniej temperatury gorących posiłków dla wydawanych dań. Pojemniki, w których wydawane będą posiłki musza posiadać przegrody, zabezpieczające poszczególne składniki posiłku przed wymieszaniem.
18.Wykonawca ponosi także koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłków.
19. Wykonawca realizując przedmiot umowy zobowiązuje się do równego traktowania wszystkich osób, na rzecz których świadczone będą posiłki.
20. W ramach działań, które mają zapobiegać przejawom dyskryminacji i nierównego traktowania, Wykonawca zobowiązuje się między innymi do:
a) zapewnienia wszystkim osobom, na rzecz których świadczone są posiłki, swobodnego wyboru miejsca spożywania posiłków w pomieszczeniu, w którym świadczone są posiłki,
b) zapewnienie wszystkim osobom, na rzecz których świadczone są posiłki, jednakowych posiłków, pod względem ilościowym i jakościowym.
c) zabezpieczenia wystarczającej ilości miejsc i zastawy stołowej.
d) organizacji spożywania posiłków w sposób wykluczający ujawnienie jakichkolwiek danych o źródłach finansowania świadczonych przez Wykonawcę posiłków, jak również o sytuacji dochodowej osoby/ rodziny na rzecz, których świadczone są posiłki.
21. Wykonawca zobowiązany będzie do umieszczenia w ogólno - dostępnym miejscu aktualnego na dany dzień menu wraz ze składem posiłku oraz jego wagą.
22. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu comiesięczne jadłospisy po zakończonym miesiącu rozliczeniowym.
23. Przewiduje się, że średnia miesięczna ilość wydawanych posiłków wyniesie ok. 1600 sztuk, tj. średnio 68 sztuk posiłków dziennie.
24. Zamawiający zastrzega, iż ilość osób korzystających z posiłków może się zmieniać w trakcie obowiązywania umowy. Zamawiający nie odpowiada również za brak odbioru posiłku przez uprawnioną osobę.
25. Osoba korzystająca z posiłku będzie mogła odebrać posiłek we własnych naczyniach lub pojemnikach.
26.Wykonawca zobowiązany jest do powiadamiania Zamawiającego o ewentualnym braku odbioru posiłków przez poszczególne osoby.
27.Wykonawca oświadcza, że posiada pełne uprawnienia potrzebne do świadczenia usługi wydane przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny oraz posiada doświadczenie w zakresie przygotowywania i dostarczania wyżywienia.
28.Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia, nie może w zamian za gorący posiłek wydawać ekwiwalentu pieniężnego ani żadnych, innych produktów.
29.Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowych wizytacji w siedzibie lokalu, w którym świadczone będą posiłki, w czasie w którym będzie realizowany przedmiot zamówienia.
30.W zakresie wizytacji, Zamawiający:
a) będzie degustował wydawane posiłki,
b) będzie przeprowadzał ankiety i inne wywiady z osobami korzystającymi z posiłków,
c) sporządzi końcowy protokół z wizytacji, w których Zamawiający dokona podsumowania poziomu i zakresu świadczonych przez Wykonawcę posiłków, jak również sposobu realizacji zamówienia;
31.Rozliczenie finansowe Wykonawcy usługi z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie faktycznie wydanych posiłków i ich ceny jednostkowej posiłku.
32.Koszt posiłku powinien obejmować koszty przygotowania i wydania posiłku, koszty ewentualnego najmu sali, pomieszczenia bądź lokalu, w którym będą wydawane posiłki, jak również koszty dowozu (gdy z uwagi nie dysponowanie pomieszczeniem niezbędnym dla wydawania posiłków, konieczny będzie jego dowóz do miejsca zamieszkania uprawnionego).
33. Potwierdzeniem realizacji przedmiotu umowy będzie dostarczana przez Wykonawcę lista osób korzystających z posiłków wraz z adresem ich zamieszkania, ilością wydanych posiłków w danym miesiącu rozliczeniowym, wystawiona przez Wykonawcę faktura (rachunek) oraz jadłospis za dany miesiąc.
34. Zamawiający przekaże należność za wydane posiłki na podstawie doręczonych dokumentów o których mowa w punkcie 33, w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
35.Wykonawca będzie zobowiązany do przetwarzania danych osobowych niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z ust. z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), jak również zobowiązany będzie do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji / danych, w których posiadanie wszedł ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.01.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się