Wykonanie usług w zakresie czynności prewencyjnych ochrony przeciwpożarowej dla Zamawiającego oraz mienia siedzib jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych obsługiwanych przez Zamawiającego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zadań z zakresu usług w zakresie czynności prewencyjnych ochrony przeciwpożarowej dla Zamawiającego oraz jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych (162 jednostek) obsługiwanych przez Zamawiającego oraz ich mienia, w tym szkolenie w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
Zakres zamówienia obejmuje:
1. Kontrolę warunków bezpieczeństwa pożarowego w każdym obiekcie określonym w umowie, co najmniej raz w roku. Sporządzanie każdorazowo protokołu z wykonanych czynności, przekazanie kopii Zamawiającemu wraz z fakturą.
2. Przedstawienie harmonogramu kontroli warunków bezpieczeństwa pożarowego Zamawiającemu w celu akceptacji w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.
3. Przedstawienie harmonogramu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa pożarowego Zamawiającemu w celu akceptacji w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.
4. Przeprowadzanie na polecenie Zamawiającego doraźnych przeglądów w przypadku zmian budowlanych lub organizacyjnych.
5. Przeprowadzanie doraźnych kontroli warunków bezpieczeństwa pożarowego na polecenie Zamawiającego (zgłoszenie telefoniczne). Czas reakcji na zgłoszenie telefoniczne nie może być dłuższy niż 3 godziny.
6. Udział i prowadzenie nadzoru merytorycznego nad ćwiczeniami ewakuacyjnymi w obiektach jednostek oświatowych obsługiwanych przez Zamawiającego, co najmniej raz w roku w każdym obiekcie.
7. Szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z przepisami ppoż.
8. Szkolenie pracowników jednostek obsługiwanych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z przepisami ppoż. i instrukcją bezpieczeństwa pożarowego opracowaną dla każdej jednostki obsługiwanej przez Zamawiającego.
9. Szkolenie pracowników Działu Remontów w przypadku zmiany przepisów ppoż. oraz na zlecenie Zamawiającego.
10. Bieżące informowanie w formie pisemnej Zamawiającego i Dyrektorów jednostek oświatowych, o stwierdzonych uchybieniach w placówkach oświatowych w zakresie warunków ewakuacji, stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz sposobach ich likwidacji.
11. Przekazywanie Zamawiającemu pisemnych informacji o zmianach w przepisach z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i ewakuacji oraz skutkach tych zmian dla Zamawiającego i jednostek oświatowych obsługiwanych przez Zamawiającego.
12. Przegląd i aktualizowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków – siedzib jednostek oświatowych obsługiwanych przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
13. Reprezentowanie Zamawiającego i jednostek obsługiwanych przez Zamawiającego w sprawach mających związek z bezpieczeństwem pożarowym przy zachowaniu pełnej dyspozycyjności, stawianie się na wezwanie organów uprawnionych do kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego w wyznaczonym przez te organy terminie.
14. Kontrola warunków przechowywania i obrotu odczynnikami chemicznymi stosowanymi w szkolnych laboratoriach (bez utylizacji).
15. Prowadzenie wewnętrznych dochodzeń po pożarowych oraz opracowywanie opinii po pożarach powstałych w obiektach jednostek obsługiwanych przez Zamawiającego. Bieżąca współpraca i reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z organami prowadzącymi ww. dochodzenia

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.12.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.
  • Ochrona

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się